Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и финансијске подршке породици са децом

Читај ми

Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и финансијске подршке породици са децом обавља послове који се односе на:

 

- учешће у припремању и изради стратешких докумената, нацрта закона, предлога подзаконских аката и других прописа којима се регулишу питања из области социјалне и породичне заштите и финансијске подршке породици са децом и психолошке делатности;

 

-давање стручних мишљења на нацрте закона и друге предлоге прописа које припремају други државни органи, а који су из делокруга Одсека;

 

- креирање мера везано за функционисање установа социјалне заштите и статусних промена установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија;

 

- израду и праћење свих стратешких докумената и развојних пројеката, као и праћење примене потписаних и ратификованих међународних конвенција из надлежности Одсека;

-планирање потребних средстава за област социјалне и породичне заштите и финансијске подршке породици са децом;

 

- решавање свих имовинско-правних питања везано за спорове у области социјалне заштите."

Закон о социјалној заштити ( ''Службени гласник  РС'' број 24/11) можете преузети ОВДЕ

 

 

Одељења и одсеци 

 

 

Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и

финансијске подршке породици са децом

 


 Послови Одељења за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне

заштите

 


Популациона политика и

финансијска подршка породици са децом


Одељење за инспекцијски надзор