Aa

Aa

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Читај ми

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом обавља послове који се односе на:

 • припрему стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом и њену примену, као и израду и праћење акционих планова за реализацију стратегије
 • израду појединачних управних аката у поступку издавања дозвола за обављање делатности предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и издавања одобрења за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом
 • расподелу средстава буџета Републике Србије намењених за подстицање програма у области заштите особа са инвалидитетом и подршке предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и контролу наменског утрошка тих средстава
 • учешће у припреми нацрта закона и других прописа у области подршке особама са инвалидитетом и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
 • инспекцијски надзор над спровођењем поверених послова у области професионалне рехабилитације у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
 • остваривањe права на на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом
 • остваривање права на накнаду за остварену повлашћену вожњу у унутрашњем путничком саобраћају од стране особа са инвалидитетом
 • израду анализа и извештаја о оствареним резултатима у вези унапређења положаја особа са инвалидитетом и рада предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и предлагање мера интервенције за њихово унапређење
 • учешће у припреми извештаја о међународној сарадњи и усклађивање прописа из надлежности Сектора са правним тековинама ЕУ.

У Сектору за заштиту особа са инвалидитетом образују се уже унутрашње јединице, и то:

 1. Одсек за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом.
 2. Група за подршку предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
 3. Група за нормативне, управне и надзорне послове.