Aa

Aa

Јавне набавке

ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА

Назив наручиоца: Република Србија – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Интернет страница: www.minrzs.gov.rs

ПИБ: 105007470

Матични број: 17693697

Шифра делатности: 8412

Број рачуна: 840-1620-21

Врста наручиоца: Орган државне управе