Aa

Aa

Сектор за рад и запошљавање

Читај ми

Сектор за рад и запошљавање обавља послове који се односе на:

 • припрему законских и подзаконских аката у области економских миграција, запошљавања странаца, радних односа, агенцијског уступања запослених, радног ангажовања на сезонским пословима и других облика радног ангажовања, изузев у државним органима и јединицама локалне самоуправе и аутономне покрајине, јавним агенцијама и јавним службама, волонтерског рада 
 • мирног решавања радних спорова, штрајка, социјалног дијалога на свим нивоима, заштите од злостављања на раду 
 • евиденција у области рада, кретања запослених у складу са међународним стандардима, једнаким третманом страних држављана запослених у Републици Србији, остваривањем права из радног односа и заштите запослених који су упућени на привремени рад у иностранство 
 • припрему стратешких докумената, закона и других прописа које припремају други државни органи, колективних уговора и других општих аката, у делу којима се уређују питања из надлежности Сектора 
 • давање стручних мишљења из области надлежности Сектора 
 • управни послови у вези са радом и запошљавањем 
 • креирање политике у области рада, запошљавања, социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада 
 • послови надзора у области социјалног дијалога и надзор над радом и актима Националне службе за запошљавање и агенција за запошљавање
 • учешће у припреми рада Координационог тела за праћење токова економских миграција у Републици Србији и Републичког савета за запошљавање 
 • учешће у припреми извештаја о међународној сарадњи и усклађивање прописа из надлежности Сектора са правним тековинама ЕУ

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за послове у области социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада;
 2. Одсек за нормативне и студијско - аналитичке послове у области рада;
 3. Одсек за активну политику запошљавања; 
 4. Група за нормативне и студијско-аналитичке послове у области запошљавања и економских миграција и надзор у области запошљавања.