Сектор за рад и запошљавање

Читај ми

Област рада и социјалног дијалога

Уже унутрашње јединице Сектора за рад и запошљавање, које имају надлежност из области рада су:

1) Одељење за послове у области социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада обавља послове који се односе на анализу стања и предлагање мера за унапређење социјалног дијалога, колективног преговарања и политике зарада; припрему закона и других прописа у области мирног решавања радних спорова, синдиката, удружења послодаваца, колективног преговарања, штрајка, социјално-економских савета и зарада, накнада и других примања; вршење контроле обрачуна и исплате зарада јавних предузећа и других облика организовања чији је оснивач Република Србија; праћење примене међународних конвенција и упоредног законодавства у овим областима; праћење и координацију сарадње са социјалним партнерима на републичком, регионалном и локалном нивоу; вођење регистара синдиката, регистра удружења послодаваца, регистра социјално-економских савета и регистра колективних уговора; учешће у поступку преговарања ради закључивања колективног уговора за јавне службе, јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач Република Србија; доношење решења о регистрацији синдиката, удружења послодаваца, социјално-економских савета и колективних уговора; административно стручне послове за Одбор за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца; одлучивање о жалбама на решења Фонда солидарности; надзор над радом Фонда солидарности; усклађивање прописа из области социјалног дијалога, колективног преговарања, зарада, мирног решавања радних спорова и штрајка са правним тековинама ЕУ и међународним стандардима.

 

2) Одсек за нормативне и студијско - аналитичке послове у области рада обавља послове у вези са: припремом и применом закона и других прописа у областима које се односе на рад и радне односе, агенцијско уступање запослених, радно ангажовање на сезонским пословима и другим облицима радног ангажовања, волонтерски рад, заштиту од злостављања на раду, евиденције у области рада, једнаким третманом страних држављана запослених у Републици Србији, упућивање и заштиту запослених који су упућени на привремени рад у иностранство; припремом решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство преко 45 радних дана у складу са Законом о раду, припремом решења за давање сагласности на програм волонтирања јавним предузећима и привредним друштавима, унос података о организатору волонтирања у Евиденцију и достављање обавештења подносиоцу пријаве о извршеном упису у Евиденцију о организаторима волонтирања; усклађивање прописа у области рада из надлежности Одсека са правним тековинама Европске уније (aquis communitaire), међународним стандардима (МОР, ЕУ, Савет Европе, УН и др).

 

Област запошљавања

Уже унутрашње јединице Сектора за рад и запошљавање, које имају надлежност из области запошљавања су:

 

1) Одсек за активну политику запошљавања

Одсек за активну политику запошљавања обавља послове који се односе на анализу стања и кретања на тржишту рада, припрему стратешких и планских докумената (Нацинална стратегија запошљавања, Национални акциони план запошљавања), и учешће у припреми реформских докумената за област запошљавања, програма и пројеката у области запошљавања. У Одсеку се обављају послови креирања мерa активне политике запошљавања ради подстицања запошљавања првенствено теже запошљивих категорија незапослених лица укључујући и професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Спроводе се програми решавања вишка запослених у поступку приватизације. Такође, прати се стање и предлажу мере за унапређење области образовања одраслих и националног система класификације занимања. Истиче сарадња са партнерима на локалном, регионалном и националном нивоу, посебно у виду предлагања мера за унапређење регионалне и локалне политике запошљавања.

 

Истовремено се извештава о степену усаглашености политике запошљавања и институција тржишта рада са правним тековинама Европске уније и европском стратегијом запошљавања и припремају се докумената за преговарачки процес у оквиру поглавља за област запошљавања. Припремају се извештаји о примени ратификованих конвенција МОР-а, програмских и реформских докумената у области политике запошљавања од значаја за процес европских интеграција. Запослени у Одсеку прате спровођење пројеката у области запошљавања који се финансирају из средстава европских и међународних фондова.

 

2) Група за нормативне, управне и управно-надзорне послове за област запошљавања

Група за нормативне, управне и управно-надзорне послове за област запошљавања обавља послове који се односе на: анализу стања, предлагање мера у циљу унапређења стања и припрему закона и других прописа у областима осигурања за случај незапослености, евиденција у области запошљавања, запошљавања особа са инвалидитетом, запошљавања странаца, социјалног предузетништва и вишка у поступку приватизације; решавање у управним стварима у другом степену у поступку процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења; решавање у управним стварима у другом степену у поступку издавања дозволе за рад странцу; решавање у управним стварима у првом степену у поступку издавања, продужетка, промене седишта агенцији за запошљавање; континуирано праћење испуњености услова за рад агенција за запошљавање, и вршење надзора над законитошћу рада Националне службе за запошљавање и агенција за запошљавање.