Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Читај ми

У делокруг надлежности Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте спадају послови из области мултилатералне међународне сарадње везани за испуњавање обавеза које проистичу из чланства Републике Србије у међународним организацијама, чије се поље деловања поклапа са питањима и пословима из делокруга надлежности Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Ту спада:

  • Припрема извештаја о примени ратификованих и нератификованих конвенција Међународне организације рада, Савета Европе, УН и осталих међународних организација,
  • Припрема платформи за наступање делегације Републике Србије на Међународној конференцији рада,
  • Припрема предлога закона за ратификацију конвенција
  • Одговори на редовне упитнике међународних организација.

У области сарадње са институцијама ЕУ, послови сектора везани су за вођење две преговрачке групе у преговорима о приступању Републике Србије Еврпској унинји  (Преговарачке групе 2 – Слобода кретања радника и Преговарачке групе 19 – Социјална политика и запошљавање),  активности  везане за хармонизацију прописа Републике Србије са правним тековинама ЕУ у области рада, запошљавања и социјалне политике. Наведени послови обухватају:

  • Анализу усклађености домаћих прописа са прописима ЕУ,
  • Координација активности везаних за стручну редактуру превода правних прописа ЕУ,
  • Припрему извештаја о спровођењу акционих планова и других докумената значајних за процес придруживања ЕУ,
  • Учествовање у припреми закона и других прописа у поступку усклађивања са правним тековинама ЕУ,
  • Координацију активности везаних за примену програма Европске уније  у области рада и социјалне политике (Програм ЕУ за запошљавање и социјалне иновације - EaSI, и Програм ЕУ за права, једнакост и грађанство -  REC),
  • Организовање семинара за реализацију стручне помоћи у оквиру ТАЕКС инструмента Европске комисије – програм техничке помоћи за хармонизацију законодавства.

 

 

На пољу билатералне сарадње, активности сектора везане су за припрему нацрта међународних уговора са другим државама, меморандума о разумевању и сарадњи са релевантним министарствима, припрема информација о билатералној сарадњи у области рада и социјалне политике, као и припрема службених посета, како страних делегација, тако и делегација Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Битна област деловања cектора везана је за пројектне активности. У циљу постизања пуне ефикасности у програмирању и спровођењу пројеката који се финасирају од стране ЕУ, у оквиру сектора обављају се послови који су везани за припрему пројеката финансираних из ЕУ фондова и за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из ЕУ.

Послови из ове области везани су за: утврђивање методологије и унутрашње процедуре за програмирање и спровођење пројеката и њихова контрола и оцена; спровођење мера неопходних за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; организацију спровођења активности од значаја за видљивост пројеката финансираних од стране ЕУ и др.

 

Телефон сектора је 011 3616 261.