Aa

Aa

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Читај ми

Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте обавља послове који се односе на:

 • оствaривање, праћење и унапређење међународне сарадње из делокруга Министарства
 • координацију активности које се односе на закључивање међународних уговора из делокруга Министарства
 • припрему извештаја о примени потврђених међународних конвенција и припрему мишљења и других докумената из области међународне сарадње из делокруга Министарства
 • координацију усклађивања националног законодавства са правним тековинама Европске уније (aquis communitaire) и попуњавања Изјаве о усклађености нацрта закона, других прописа и општих аката са правним тековинама Европске уније
 • координацију и праћење активности из области рада, запошљавања и социјалне политике у вези са Споразумом о стабилизацији и придруживању Европској унији
 •  планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других извора у области рада, запошљавања и социјалне политике
 • припрему стратешких докумената и њиховој ревизији у области рада, запошљавања и социјалне политике 
 • усклађивање активности других субјеката из делокруга министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката
 • координацију активности неопходних за обезбеђивање потребног кофинансирања пројеката
 • припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ и других извора из области рада, запошљавања и социјалне политике
 • проверу испуњености предуслова за спровођење пројеката
 • поступање по налазима националних ревизора, ревизора Европске комисије, као и екстерних оцењивача, спровођење корективних мера и извештавање о спроведеним мерама
 • спровођење правила и принципа за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог  система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама, припрема информација и докумената потребних за добијање и задржавање акредитације
 • учествовање у активностима које се односе на питање мешовитих миграционих токова  и друге послове из делокруга ове области.

Унутрашње јединице:

 1. Одсек за међународну сарадњу и европске интеграције;
 2. Одсек за спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других извора;
 3. Група за припрему пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других извора.