Aa

Aa

Одељење за инспекцијски надзор

Читај ми

Oдељење за инспекцијски надзор је организациона јединица Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Обавља послове који се односе на инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и других правних и физичких лица која обављају делатност социјалне заштите односно психолошке делатности у погледу примене закона, других прописа и општих аката; послове издавања, суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите; контролу поступка пријема корисника у установу социјалне заштите за смештај корисника у погледу потреба корисника и капацитета установе; контролу прописаних евиденција; приговоре на рад установа социјалне заштите од стране корисника, запослених, грађана и других институција; инспекцијски надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског надзора (покрајина, град), даје предлоге за увођење нових облика и метода рада и едукацију сарадника у установама социјалне заштите за примену истих, сагласност за накнаде трошкова смештаја у интернат средњих школа и трошкова оспособљавања деце и омладине ометене у развоју, и друге послове из делокруга Одељења. 

Информације о лиценцирању организација социјалне заштите можете добити ОВДЕ:


 

Информације о инспекцијском надзору у области социјалне заштите можете добити ОВДЕ:

 

Инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите, у складу са Законом о социјалној заштити, врши министарство надлежно за социјалну заштиту, преко инспектора социјалне заштите.

Циљ инспекцијског надзора је да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе.

У складу са Законом о инспекцијском надзору инспекција је дужна да сачини годишњи план инспекцијских надзора и објави га на званичној интернет презентацији. Годишњи план инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за 2019. годину усмерен је на:


• Успостављање квалитета услуга социјалне заштите кроз лиценцирање организација социјалне заштите и контролу поштовања прописаних услова и стандарда, и
• Сузбијање илегалног сектора пружалаца услуга социјалне заштите.

 

Годишњи план инспекцијских надзора у области социјалне заштите за 2023. годину можете преузети ОВДЕ:

 

План се заснива на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика. Заједничке елементе процене ризика за све инспекцијске службе прописује Влада РС. Посебни елементи процене ризика у области социјалне заштите пропсани су Правилником о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области социјалне заштите, који можете преузети ОВДЕ:

 

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за 2021. годину можете преузети ОВДЕ:

 

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе у области социјалне заштите, које инспектори социјалне заштите примењује у поступку инспекцијског надзора:

Преузмите контролне листе ОВДЕ:

 

Инспекција социјалне заштите, у складу са Законом о инспекцијском надзору, има обавезу да на својој интернет страници објављује списак надзираних субјеката за које, на основу података добијених помоћу контролних листи, утврди да су остварили највећи степен усклађености пословања и поступања са законом и другим прописом (БЕЛЕ ЛИСТЕ), као и списак надзираних субјеката за које утврди да нису уопште остварили усклађеност пословања и поступања са законом и другим прописом (ЦРНЕ ЛИСТЕ).

 

БЕЛЕ ЛИСТЕ у области социјалне заштите можете преузети ОВДЕ:

 

ЦРНЕ ЛИСТЕ у области социјалне заштите можете преузети ОВДЕ:

 

Кодекс понашања и етике инспектора можете преузети ОВДЕ:

 

Свако лице има право да поднесе призужбу против рукодиоца инспекције и инспектора социјалне заштите ако сматра да су му њиховом незаконитом и неправилном радњом, односно несавесним радом повређена права или слободе. На притужбу поднету против наведених лица дужан је да одговори непосредни руководилац лица на које се притужба односи у року од 15 дана од дана подношења притужбе.

 

Образац за подношење притужбе на рад инспектора социјалне заштите можете прузети ОВДЕ:

 

Притужбу против инспектора социјалне заштите можете доставити путем електронске поште начелнку Одељења за инспекцијски надзор на електронску адресу biljana.zekavica@minrzs.gov.rs a притужбу на рад руководица инспекције - на електронску адресу socijalna.zastita@minrzs.gov.rs или путем поште на адесу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, Немањина 22-26, 11 000 Београд.

Своје притужбе на рад инспекцијске службе можете доставити и Групи за унутрашњу контролу министарства на електронску адресу kontrola@minrzs.gov.rs.

 

Одељења и одсеци 

 

 

Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и

финансијске подршке породици са децом

 


 Послови Одељења за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне

заштите

 


Популациона политика и

финансијска подршка породици са децом

 


Одељење за инспекцијски надзор