Руководство

Читај ми

Државни секретар

Овлашћења државног секретара уређена су чланом 24. Закона о државној управи. Државни секретар је функционер и помаже министру у оквиру овлашћења која му одреди министар. Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе.

Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје сa престанком дужности министра.

 • Стана Божовић
 • Миодраг Капор
 • Зоран Антић
 • Мирко Јанић
 • Сретен Селаковић
 • Душанка Голубовић

Помоћници министра

Овлашћења помоћника уређена су чланом 25. Закона о државној управи. Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада у министарству за које се образује сектор и за свој рад одговара министру. Помоћника министра поставља Влада на период од пет година према закону којим се уређује положај државних службеника.

 

 • Биљана Зекавица, помоћник министра – Сектор за социјалну заштиту
 • Миладин Брковић,  помоћник министра - Сектор за информационе технологије
 • Јелена Лалатовић, помоћник министра - Сектор за развојне послове и послове планирања
 • Биљана Барошевић, помоћник министра - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
 • Зоран Милошевић,  помоћник министра - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање
 • Мирјана Ћојбашић,  помоћник министра - Сектор за материјално - финансијске и аналитичке послове
 • Јасмина Пекмезовић, в.д. помоћника министра – Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте
 • проф. др Сандра Грујичић, в.д. помоћник министра - Сектор за рад и запошљавање
 • Маја Ђорђевић, помоћник министра - Сектор за борачко-инвалидску заштиту

Шеф кабинета

Кабинет министра, посебна унутрашња јединица, обавља саветодавне и протоколарне послове, послове за односе са јавношћу, као и административно-техничке послове који су  од значаја за рад министра.

 • Александар Ранковић

Директор Управе за безбедност и здравље на раду

 • Дуња Цицмил, в.д.

Директор Инспектората за рад

 • Милан Цветков, в.д.