Руководство

Читај ми

Државни секретар

Овлашћења државног секретара уређена су чланом 24. Закона о државној управи. Државни секретар је функционер и помаже министру у оквиру овлашћења која му одреди министар. Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе.

Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје сa престанком дужности министра.

Помоћници министра

Овлашћења помоћника уређена су чланом 25. Закона о државној управи. Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада у министарству за које се образује сектор и за свој рад одговара министру. Помоћника министра поставља Влада на период од пет година према закону којим се уређује положај државних службеника.

 

  • Биљана Зекавица, помоћник министра – Сектор за социјалну заштиту
  • Миладин Брковић,  помоћник министра - Сектор за информационе технологије
  • Биљана Барошевић, помоћник министра - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
  • Зоран Милошевић,  помоћник министра - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање
  • Мирјана Ћојбашић,  помоћник министра - Сектор за материјално - финансијске и аналитичке послове
  • проф. др Сандра Грујичић, в.д. помоћникa министра - Сектор за рад и запошљавање

Шеф кабинета

Кабинет министра, посебна унутрашња јединица, обавља саветодавне и протоколарне послове, послове за односе са јавношћу, као и административно-техничке послове који су  од значаја за рад министра.

Директор Управе за безбедност и здравље на раду

  • Дуња Цицмил, в.д.

Директор Инспектората за рад

  • Милан Цветков, в.д.