Aa

Aa

Руководство

Читај ми

Државни секретар

Овлашћења државног секретара уређена су чланом 24. Закона о државној управи. Државни секретар је функционер и помаже министру у оквиру овлашћења која му одреди министар. Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе.

Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје сa престанком дужности министра.

 

Државни секретари:

  • Ђорђе Тодоров
  • Крсто Јањушевић

Помоћници министра

Овлашћења помоћника уређена су чланом 25. Закона о државној управи. Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада у министарству за које се образује сектор и за свој рад одговара министру. Помоћника министра поставља Влада на период од пет година према закону којим се уређује положај државних службеника.

 

  • др Маринa Видојевић в.д , помоћника министра – Сектор за социјалну заштиту
  • Миладин Брковић,  помоћник министра - Сектор за информационе технологије
  • Биљана Барошевић, помоћник министра - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
  • Зоран Милошевић, в.д. помоћника министра - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање
  • Мирјана Ћојбашић,  помоћник министра - Сектор за материјално - финансијске и аналитичке послове
  • Татјана Миленковић в.д. помоћника министра - Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

Шеф кабинета

Кабинет министра, посебна унутрашња јединица, обавља саветодавне и протоколарне послове, послове за односе са јавношћу, као и административно-техничке послове који су  од значаја за рад министра.

Директор Управе за безбедност и здравље на раду

 

  • в.д. помоћника директора Небојша Марковић

Директор Инспектората за рад

 

  •  Марко Тодосић в.д.