Aa

Aa

Инспекторат за рад

Читај ми

Инспекторат за рад обавља:

  • инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду, који се односе на редовни и контролни надзор
  • вршење увиђаја смртних, тешких и колективних повреда на раду
  • утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду пре почетка обављања делатности послодавца
  • доношење решења и других аката у управном поступку
  • послови другостепеног управног поступка у области радних односа и безбедности и здравља на раду
  • студијско – аналитички послови и послови извештавања у области инспекције рада и безбедности и здравља на раду.

Унутрашње јединице:

а) у седишту Министарства:

  1. Одсек за другостепени управни поступак у области радних односа и безбедности и здравља на раду;
  2. Oдељење за студијско – аналитичке послове и надзор;
  3. I Одељење инспекције рада у Граду Београду и
  4. II Одељење инспекције рада у Граду Београду.

б) изван седишта Министарства:

Унутрашње јединице изван седишта Министарства