Aa

Aa

Послови Одељења за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне заштите

Читај ми

Послови Одељења за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне заштите

 

Одељење за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне заштите обавља послове који се односе на породичну заштиту , и то:

 

- решава по жалбама и ванредним правним средствима на појединачне управне акте које у првом степену доносе имаоци јавних овлашћења у области породичноправне заштите и личног статуса грађана;

 

- сачињава налаз и стручно мишљење о раду органа старатељства који учествују у поступку доношења појединачног правног акта по жалби у другостепеном управном поступку;

 

- обавља послове надзора над законитошћу рада центара за социјални рад и општинских управа у вршењу поверених послова, као и надзор над стручним радом центара за социјални рад;

 

- припрема извештаје о извршеном надзору и стручном надзору са предлогом мера за отклањање уочених неправилности и прати извршавање наложених мера;

 

- учествује у изради и примени програма припреме усвојења и хранитељства и програма обуке стручних радника центара за социјални рад и програма обука хранитеља и усвојитеља;

 

- припрема стручно мишљење ради давања сагласности и израђује нацрт решења о сагласности министра надлежног за породичну заштиту у поступцима усвојења, уноси податке у Јединствени лични регистар усвојења и дистрибуира листе потенцијалних усвојитеља центрима за социјални рад;

 

- учествује у креирању и увођењу у праксу нових метода рада ради унапређивања породично-правне заштите деце и породице и унапређивања и развоја института усвојења и хранитељства;

 

- учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона, других предлога прописа у областима из делокруга Одељења;

 

 

Важни прописи који се примењују у наведеној области су:

 

Породични закон ("Службени  гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015)

Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018) и  можете преузети ОВДЕ

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад ("Службени гласник РС", бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др. правилник и 1/2012 - др. правилник). можете преузети ОВДЕ


 


Контакт телефони државних службеника који раде на пословима породичноправне заштите су: 011/3616-253, 011/3616-301 и 011/3617-480.


 

Одељење за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне заштите обавља и послове који се односе на социјалну заштиту, и то:

 

- решава по жалбама које су изјављене на решења центара за социјални рад о

 праву на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица,

 увећани додатак за помоћ и негу другог лица, посебну новчану накнаду и

 помоћ за оспособљавање за рад

 

- решава по жалбама које су изјављене на одлуке центара за социјални рад о

 смештају корисника

 

- решава по жалбама које су изјављене на решења инспектора социјалне

 Заштите

 

- решава по жалбама које су изјављене на решења Коморе социјалне заштите

 

- врши ревизију решења о правима из области социјалне заштите

 

- пружа стручну помоћ првостепеним органима (упутства, мишљења, ставови)

 

- израђује одговоре на притужбе и представке грађана  у вези са остваривањем

 права из области социјалне заштите.


 

Важни прописи који се примењују у наведеној области су:

 

Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС", бр. 24/2011) можете преузети ОВДЕ

 

Уредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ ("Службени гласник РС", бр. 36/2011) можете преузети ОВДЕ

 

Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ („Службени гласник РС", бр. 39/2011) и можете преузети ОВДЕ

 

Правилник о намирењу потраживања по основу исплаћене новчане социјалне помоћи ("Службени гласник РС", бр. 58/2011). Можете преузети ОВДЕ

 


Контакт телефони државних службеника који раде на наведеним пословима су:

011/363-1476, 011/363-1448 и 011/3620-128


 

Наша адреса:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

Одељење за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне заштите

Немањина 22-26, 11000 Београд

 

Начелник Одељења: Вукота Влаховић

Телефон: 011/2642-139 и 011/363-1073

Е-mail: vukota.vlahovic@minrzs.gov.rs

 

 

Одељења и одсеци 

 

 

Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и

финансијске подршке породици са децом

 


 Послови Одељења за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне

заштите

 


Популациона политика и

финансијска подршка породици са децом

 


Одељење за инспекцијски надзор