Aa

Aa

Управа за безбедност и здравље на раду

Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији сировина дубинским бушотинама Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији сировина Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на пловилима која обављају риболов Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој делатности Уредба о утврђивању опасног рада за децу Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту Уредба о изменама и допуни Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад Упутство о радним местима на којима се обављају послови при којима је излагање запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест повремено и ниског интензитета Образац - Извештај о повреди на раду Образац - Извештај о повреди на раду са напоменом Образац Професионално обољење Образац Професионално обољење Прилози Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при излагању електромагнетском пољу Правилник о садржини и изгледу националних признања из области безбедности и здравља на раду Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих Правилник о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време трудноће, породиље и запослене која доји дете Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима Правилник о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду Правилник о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила Правилник о заштити на раду у пољопривреди Правилник о посебним мерама заштите на раду у шумарству Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при излагању вибрацијама Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Правилник биолошке штетности План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стратегија БЗР Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине