Aa

Aa

Услуге

Читај ми

ЛИСТА ПРАВА И УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СЕКТОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Према Закону о социјалној заштити, сваки појединац и породица којима је потребна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољавање основних животних потреба имају право на социјалну заштиту, у складу са законом.  Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком.

 

Услуге социјалне заштите подељене су у следеће групе:

1) услуге процене и планирања - процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља; израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова;

 

2) дневне услуге у заједници - дневни боравак; помоћ у кући; свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу;

 

3) услуге подршке за самосталан живот - становање уз подршку; персонална асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву;

 

4) саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге - интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности;

 

5) услуге смештаја - смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја.

 

Материјалну подршку корисник остварује путем новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, помоћи за оспособљавање за рад, једнократне новчане помоћи, помоћи у натури и других врста материјалне подршке, у складу са овим законом и прописима донетим за његово спровођење.


ЛИСТА ПРАВА И УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Право на рефундацију пореза на додату вредност за увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом са телесним оштећењем у висини од 100% по једном основу.На основу Закључка Владе 05 Број 401-1953/2017 од 10. марта 2017. године и Поступка за остваривање права на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом број 110-00-204/2017-15 од 3. маја 2017. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, особама са инвалидитетом са телесним оштећењем 100% по једном основу и родитељу, односно старатељу детета са телесним оштећењем 100% по једном основу о коме родитељ, односно старатељ непосредно брине, који су на основу споразума о слободној трговини ослобођени од плаћања увозних дажбина приликом увоза путничког аутомобила или другог моторног возила, омогућава повраћај пореза на додату вредност плаћеног приликом увоза тог возила.


ЛИСТА ПРАВА И  УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СЕКТОРА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Права из пензијског и инвалидског осигурања се остварују у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, www.pio.rs.

Услуге које су у надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања се односе на поступање по захтеву за продужетак изузетка од примене прописа у области социјалног осигурања неке од земаља са којима министарство има закључен споразум о социјалном осигурању.

 

Билатерални споразум о социјалном осигурању садрже одредбе о упућеним(деташираним) радницима, и прописују да се на те раднике примењују прописи о социјалном осигурању државе у којој су они запослени, уз сагласност надлежних органа држава уговорница.

 

У складу са тим одредбама, лице које послодавац са седиштем на територији Републике Србије пошаље(упути) на рад у другу државу уговорницу остаје у систему социјалног осигурања Републике Србије одређени временски период који се разликује од споразума до споразума и траје у распону од 12 до 60 месеци, са могућношћу продужетка. За први период упућивања довољна је потврда о социјалном осигурању упућеног лица коју издаје Републички фонд за здравствено осигурање.

 

Међутим, у случају продужења трајања упућивања запосленог, споразуми предвиђају могућност да се продужи и примена прописа о социјалном осигурању државе у којој је упућено лице запослено, уз сагласност надлежних органа држава уговорница. У овим ситуацијама послодавац и запослени могу Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поднети заједнички захтев да то лице буде изузето од правних прописа државе у коју је упућено, односно да остане и даље осигурано у складу са правним прописима Републике Србије. Након пријема захтева, ово министарство ће затражити службеним путем од иностраног надлежног органа сагласност да упућено лице буде изузето од примене тих правних прописа у одређеном временском периоду. По пријему одговара иностраног надлежног органа министарство исти доставља послодавцу.