Aa

Aa

Сектор за материјално – финансијске и аналитичке послове

Читај ми

У Сектору за финансијско – материјалне и аналитичке послове обављају се послови који се односе на:

 • контролу извршења буџета и анализа одступања
 • координацију, стручну помоћ и израду буџета
 • стратешко планирање и интеграција предлога организационих јединица и индиректних корисника у буџет Министарства
 • обрачун и анализа трошкова, као и анализа узрока одступања од пројектованог буџета и предлагање корективних мера
 • израду годишњег плана извршења буџета, израду оперативних финансијских планова и расподеле средстава индиректним корисницима
 • успостављање финансијског управљања и контроле, надзор над стручним радом и пружење стручне помоћи индиректним корисницима
 • надзор, контролу и пружање стручне подршке организационим јединицама министарства у спровођењу пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других извора
 • контролу преузимања обавеза, праћење основаности плаћања, обрачун, анализа и реализација плаћања из свих области надлежности Министарства
 • усаглашавање главне књиге Трезора са помоћним евиденцијама Министарства и помоћних евиденција Министарства са извештајима о извршењу буџета индиректних корисника у циљу израде свих извештаја о извршењу буџета и завршног рачуна и анализа пословања и потреба за материјалним трошковима и инвестиционим улагањима у установама социјалне заштите.

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за финансијско управљање и контролу, план и анализу;
 2. Одељење за платни промет и рачуноводство;
 3. Oдсек за финансирање индиректних буџетских корисника.