Популациона политика и финансијска подршка породици са децом

Читај ми

Демографски развој Републике Србије карактерише, већ деценијама, број новорођенчади који је значајно испод нивоа потребног за природно обнављање становништва.

 

У циљу одрживог демографског развоја,  Влада Републике Србије донела је нову Стратегију подстицања рађања која је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 25/18 од 30.3.2018. године која предвиђа један општи и осам појединачних циљева

 

Општи циљ одрживог демографског развоја Републике Србије у дугорочној перспективи је поставити стационарно становништво, тј. становништво у коме ће следеће генерације бити исте величине као и постојеће.  

 

Досезање општег циља неминовно захтева и претходно досезање посебних циљева:

  1. Ублажавање економске цене подизања детета;
  2. Усклађивање рада и родитељства;
  3. Снижавање психолошке цене родитељства;
  4. Очување и унапређење репродуктивног здравља;
  5. Решавање проблема неплодности;
  6. Ка здравом материнству;
  7. Популациона едукација;
  8. Активирање локалне самоуправе.

Стратегију подстицања рађања можете преузети ОВДЕ:

 

Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18) који се примењује од 1. јула 2018. године заснован је на праву и дужности родитеља да подижу и васпитавају децу, праву детета на услове живота који му омогућавају правилан развој и обавези државе да подржи добробит породице, детета и будућих генерација.

Одредбе овог Закона представљају део укупне друштвене бриге о деци и доприносе побољшању услова за задовољавање основних потреба деце,  дају посебан подстицај за рађање деце и пружају подршку материјално угроженим породицама, породицама са децом са сметњама у развоју и децом са инвалидитетом, као и деци без родитељског старања.

 

Закон о финансијској подршци породици са децом можете преузети ОВДЕ:

 

Подзаконски акти за спровођење Закона о финансијској подршци породици са децом:

 

Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом  („Службени гласник РС“, бр. 58/18) и обрасце који су његов саставни део можете преузети ОВДЕ:

 

Уредбу о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка („Службени гласник РС“, бр. 54/18) можете преузети ОВДЕ:

 

 

Решење о номиналним износима родитељског додатка, паушала за набавку опреме за дете и дечијег додатка и цензуса за остваривање права на дечији додатак од 1. јануара 2019. године (број: 401-00-00276/2019-13 од 31.01.2019. године можете преузети ОВДЕ:

 

Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета („Службени гласник РС“, бр. 56/18) и обрасце који су његов саставни део можете преузети ОВДЕ:

 


Наша адреса: Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања

                        Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

                         Немањина 22-26, 11000 Београд

Контакт телефони су:

011/36-19-748

011/36-19-749


Адреса наше електронске поште је:  socijalna.zastita@minrzs.gov.rs


 

 

Одељења и одсеци 

 

 

Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и

финансијске подршке породици са децом

 


 Послови Одељења за управне и надзорне послове у области социјалне и породичне

заштите

 


Популациона политика и

финансијска подршка породици са децом

 


Одељење за инспекцијски надзор