Aa

Aa

Сектор за информационе технологије

Читај ми

Сектор за информационе технологије обавља послове који се односе на:

 • припрему законских и подзаконских аката, као и осталих докумената којима се уређује област развоја и примене информационих технологија у  надлежности министарства 
 • израђује и реализује планове развоја, примене и одржавања  информационих технологија 
 • дефинише, предлаже и учествује у реализацији пројеката којима се унапређује информациони систем министарства 
 • врши анализу ризика и унапређење система информационе безбедности 
 • планира и реализује обезбеђење  ИТ ресурса за подршку рада свих организационих јединица, укључујући и органе у саставу министарства 
 • надгледа рачунарске комуникације и друге информатичке ресурсе и предузима мере за њихово функционисање 
 • пружа подршку организационим јединицама министарства приликом планирања и развоја интерних информационих система 
 • врши обрачун података и припрему података за исплату права према законима, а за које је носилац министарство 
 • врши анализу и предлаже мере за унапређење квалитета и ефикасности рада министарства применом информационих технологија 
 • планира и реализује апликативни развој из делокруга рада министарства 
 • пружа подршку и врши надзор над применом информационих технологија у институцијама које су у надлежности министарства 
 • врши припрему и достављање података из база података министарства другим надлежним државним органима  и институцијама за које је надлежно министарство 
 • сарађује са другим државним органима и организацијама на унапређењу и ефикасности примене информационих технологија.

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за анализу,  развој и унапређење информационог система  и техничку подршку, 
 2. Одељење за апликативни развој и имплементацију, обраду података, анaлитику и извештавање.