Aa

Aa

Управа за безбедност и здравље на раду

Читај ми

Управа за безбедност и здравље на раду обавља послове који се односе на:

  • припрему прописа у области безбедности и здравља на раду и давање мишљења за њихову примену, припрему стручних основа за израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду и праћење његовог остваривања, као и праћење препорука свих релевантних међународних организација у области безбедности и здравља на раду
  • праћење и оцењивање стање безбедности и здравља на раду и припремање ставова за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду
  • истраживање и подстицање развоја у области хуманизације рада; проучавање узрока и појава које за последицу имају повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом и предлагање превентивних и корективних мера у области безбедности и здравља на раду: вршење надзора над радом правних лица и предузетника, као и одговорних лица са лиценцом и припремање предлога решења за издавање и одузимање лиценци; организовање саветовања, едукације запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и др. и информисање јавности о стању у области безбедности и здравља на раду.