Управа за безбедност и здравље на раду

Читај ми

Управа за безбедност и здравље на раду, као орган у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије има основну обавезу да: 

 Обавља следеће послове:

 

1) Припрема прописе у области безбедности и здравља на раду, као и мишљења за њихову примену;

 

2) Припрема стручне основе за израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду и прати његово остваривање;

 

3) Прати и оцењује стање безбедности и здравља на раду и припрема ставове за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су предмет овог закона и других прописа;

 

4) Истражује и подстиче развој у области хуманизације рада;

 

5) Пружа стручну помоћ у области безбедности и здравља запослених;

 

6) Припрема методологије за обављање послова прегледа и испитивања у области безбедности и здравља на раду;

 

7) Проучава узроке и појаве који за последицу имају повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом;

 

8) Организује полагање стручних испита из члана 54. Закона о безбедности и здрављу на раду, о чему води евиденцију;

 

9) Врши надзор над радом правних лица и предузетника као и одговорних лица са лиценцом и припрема предлоге решења за издавање и одузимање лиценци из чл. 55. и 57. Закона о безбедности и здрављу на раду, о чему води евиденцију;

 

10) Прикупља и анализира податке о повредама на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом и појавама које утичу на здравље запослених;

 

11) Обавља информационо-документациону делатност у области безбедности и здравља запослених;

 

12) Организује саветовања, врши едукацију запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и др., објављује различите материјале и информише јавност о стању у области безбедности и здравља на раду;

 

13) Стара се о примени међународних аката у области безбедности и здравља на раду;

 

14) Подстиче образовање и развијање културе рада у области безбедности и здравља на раду, стара се о додели националних признања у области безбедности и здравља на раду, о чему води евиденцију у коју уноси име и презиме физичког лица;

 

15) Обавља друге послове одређене законом.