Aa

Aa

Сектор за рад и запошљавање

Етички кодекс миритеља и арбитара Правилник о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара Правилник о поступку мирног решавања радног спора Правилник о регистрацији колективних уговора Правилник о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде Правилник о садржају обрасца захтева за остваривање права код Фонда солидарности Правилник о упису локалних савета у регистар Правилник о упису синдиката у регистар Правилник о упису удружења послодаваца у регистар Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом Правилник o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина Правилник о ближим условима, критеријумима и стандардима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе Правилник о просторним и техничким условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању Правилник о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања Правилник о дозволама за рад Правилник о обједињеном захтеву за одобрење, односно продужење привременог боравка и издавање дозволе за рад странцу Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима Уредба о висини награде и накнадее трошкова миритеља и арбитара за мирно решавање радних спорова Уредба о Програму подстицања запошљавања младих МОЈА ПРВА ПЛАТА
Правилник о начину издавања и садржају потврде о наступању привремене спречености за рад запосленог у смислу прописа о здравственом осигурању Правилник о условима за издавање дозволе за рад Агенције за привремено запошљавање и полагање стручног испита за рад те агенције Правилник о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника Правилник о садржини и начину вођења евиденције о волонтирању и подношењу извештаја о волонтирању Правилник о садржини и изгледу потврде о волонтирању Правилник о начину вођења евиденције о организаторима волонтирања Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду Закључак Владе којим се препоручује да установама социјалне заштите и установама здравствене заштите у систему здравствене заштите у Републици Србији и Министарству здравља, да запосленима који имају обавезу радног ангажовања у току трајања епидемије заразне болести COVID-19, омогуће да искористе припадајући преостали део годишњег одмора за 2019. и припадајући годишњи одмор за 2020. годину у току 2021. и 2022. године