Aa

Aa

Сектор за социјалну заштиту

Читај ми

Сектор за социјалну заштиту обавља послове који се односе на: 

 • припрему нацрта закона и других предлога прописа из области социјалне заштите, давање мишљења и објашњења у вези са применом закона и других прописа из области социјалне заштите
 • давање  мишљења на нацрте закона и предлоге подзаконских аката и других аката  других државних органа, а који су у вези делокруга Сектора 
 • припрему и праћење спровођења стратешких докумената и акционих планова за примену стратешких докумената у наведеној области, као и предлагање мера ради побољшања ефеката спровођења стратешких докумената 
 • давање мишљења за ратификацију међународних конвенција из делокруга Сектора праћење стања, израду анализа, извештаја и информација у вези са стањем и проблемима социјалне заштите и предлагање мера за унапређење система социјалне заштите активности везано за процес рационализације и оптимизације јавне управе у области социјалне заштите, и на израду каталога радних места и вредновања радних места у систему социјалне заштите
 • спровођење међународних конвенција и административних споразума у делу који се односи на социјалну заштиту 
 • учешће у доношењу програма истраживања, израду одређених методологија, израду и реализацију пројеката у области из делокруга Сектора 
 • спровођење међународних конвенција и билатералних уговора и пружање међународне правне помоћи по питањима социјалне заштите 
 • именовање органа управљања установа социјалне заштите чији је оснивач Влада, сагласности о именовању директора центара за социјални рад и друге правне послове везане за обављање делатности социјалне заштите 
 • учешће у поступку закључивања колективних уговора у области социјалне заштите 
 • другостепени поступак у области социјалне заштите
 • пружање стручне помоћи првостепеним органима и органима који раде поверене послове другостепеног поступка 
 • надзор над повереним пословима 
 • надзор над радом установа, других правних и физичких лица који обављају делатност социјалне заштите, даје предлоге за увођење нових облика и метода рада и едукацију сарадника у установама социјалне заштите за примену истих 
 • послове издавања, суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите 
 • психолошку делатност 
 • инспекцијски надзор
 • надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског надзора (Покрајина, град) 
 • представке и притужбе грађана из делокруга Сектора  и друге послове из ове области

Унутрашње јединице:

 1. Одсек за системска питања, нормативне и правне послове у области социјалне заштите;
 2. Одсек за управне и надзорне послове у области социјалне заштите;
 3. Одељење за инспекцијски надзор