Aa

Aa

Управа за безбедност и здравље на раду

Прилог 3 – Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна Стручно упутство за израду методологија прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине Трошкови издавања или обнављања лиценци у области безбедности и здравља на раду Захтев за издавање лиценце правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на раду Захтев за издавање лиценце правном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад Захтев за издавање лиценце правном лицу за обављање послова испитивања услова радне околине – Хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености Захтев за издавање лиценце правном лицу за обављање послова испитивања услова радне околине - биолошких штетности Захтев за издавање лиценце одговорном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад Захтев за издавање лиценце одговорном лицу за обављање послова испитивања услова радне околине