Aa

Aa

Сектор за социјалну заштиту

Директива о стручној обуци приправника и менторству у министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 110-00-715/2018-05 од 25. 09.2018.18. године Директива о начину рада, поступања и понашања у поступку расподеле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса са циљем унапређења система социјалне заштите број: 401-00-587/2018-09 од 27.04.2018. године Инструкција о начину поступања установа социјалне заштите, извештавања и евидентирања у вези са пријемом донација бр. 401-00-1201/2017-09 од 12.09.2017. године Инструкција о поступању центара за социјални рад и установа социјалне заштите за смештај корисника у обезбеђивању заштите и смештаја малолетних миграната без пратње бр: 011-00-00682/2017-01 Директива о начину прикупљања података потребних за персонализацију службених легитимација и идентификационих картица број 404-02-00085/7/2018-09 од 18.12.2018. године број 404-02-00085/7/2018-09 од 18.12.2018. године
Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, („Службени гласник Републике Србије“), бр.59/2008-3, 37/2010-15, 39/2011-30 (др. правилник), 1/2012-73 (др. правилник) Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације инспектора социјалне заштите („Службени гласник Републике Србије“), бр. 1/2012-75) Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/2012-131) Правилник о минимуму процеса рада за време штрајка у установама социјалне заштите чији је оснивач Република Србија („Службени гласник Републике Србије“ ,бр. 2/2012-10) Правилник о стручним пословима у социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“ ,бр. 1/2012-73 и 42/13) Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“ број 42/13 и 54/13 – исправка) Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите („Службени гласник Републике Србије“ број 42/13) Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене и девојке са искуством родно заснованог насиља („Службени гласник Републике Србије“), бр. 93/15 и 90/20) Правилник о намирењу потраживања по основу исплаћене новчане социјалне помоћи („Службени гласник Републике Србије”), број 58/2011-42) Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ („Службени гласник Републике Србије“), број 39/2011-30) Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник Републике Србије“), број42/13 и 89/2018 , 73/2019) Правилник о приправничком стажу и испиту за лиценцу у социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“ ), број 85/16) Правилник о изгледу и садржини индивидуалног плана активације („Службени гласник Републике Србије“ ),број 118/14) Правилник о приправничком стажу и начину полагања стручног испита психолога („Службени гласник Републике Србије“ ) , број 30/98) Правилник о ближим условима за обављање психолошке делатности предузетника („Службени гласник Републике Србије“), број 30/98) Правилник о хранитељству („Сл. гласник Републике Србије“), број 36/08) Правилник о обрасцу и садржају службене легитимације стручних радника центра за социјални рад („Службени гласник Републике Србије“), број 78/2018) Правилник о критеријумима за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите („Службени гласник Републике Србије“), број 42/2018) Правилника о посебним елементима процене ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора у области социјалне заштите („Служени гласник Републике Србије“ број 117/17) Правилник о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и финансирање установа социјалне заштите („Службени гласник Републике Србије“ ), бр. 109/12 и 10/18) Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије ", бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/2001, 99/2004, 100/2004 и 10/2006) Правилник о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил ("Службени гласник Републике Србије ", бр. 44/2008) ПРАВИЛНИК о структури, садржини и начину израде годишњег програма рада установа социјалне заштите