Aa

Aa

Група унутрашње контроле инспекције

Читај ми

Група унутрашње контроле инспекције обавља послове који се односе на:

 

Група унутрашње контроле инспекције обавља послове који се односе на: превентивно деловање у виду давања савета и препорука за законито, правилно и етичко поступање и понашање инспектора рада и инспектора социјалне заштите; проверу инспектора и кандидата за инспекторе у погледу интегритета и професионалних компетенција; креирање и реализацију обука и других облика информисања и стручног усавршавања у циљу примарне превенције; пријем и разматрање притужби на незаконит или неправилан рад и прикупљање одговарајућих доказа за поступке утврђивања одговорности; вршење непосредног надзора ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора; предузимање радњи на откривању и спречавању незаконитог и несавесног чињења, откривању и спречавању појава корупције и других видова противправног и несавесног обављања радних дужности; поступање по пријавама у вези сукоба интереса инспектора. 

 

Адреса: Теразије 41, III спрат, канцеларија 60 

(Адреса за пошту: Немањина 22-26) 

Телефон: + 381 11 3345 107 

E-mail: kontrola@minrzs.gov.rs''