Успостављање и примена система лиценцирања пружалаца услуга социјалне заштите у Србији

Читај ми

Систем лиценцирања организација социјалне заштите има за циљ унапређење и стандардизовање квалитета у социјалној заштити у Србији. Први пут, кроз лиценцирање уводи се систем квалитета за организације социјалне заштите и стручне раднике у овој области. Систем лиценцирања гарантује стручност, кредибилитет и поузданост свих организација и стручних радника у социјалној заштити у Србији. Успостављање система лиценцирања је велики и значајан изазов. Зато је потребно да сви учесници у процесу буду активни и заинтересовани. На првом месту, да буду тачно и на време информисани.

 

Лиценцирање организација социјалне заштите

По Закону о социјалној заштити, лиценцирање је поступак у коме се испитује да ли организација СЗ,  односно пружалац услуга, испуњава услове и стандарде за пружање услуга у области социјалне заштите. Лиценца је јавна исправа којом се потврђује да организација СЗ испуњава утврђене услове за пружање конкретних услуга у области социјалне заштите.

 

Организације социјалне заштите (пружаоци услуга) не могу да непосредно пружају услуге уколико немају лиценцу у складу са Законом.

 

Лиценцу за пружање  услуга социјалне заштите  издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Једна организација социјалне заштите може да има више лиценци истовремено, и сваку услугу лиценцира одвојено, у посебном поступку. Организација СЗ мора испуњавати услове за издавање лиценце током читавог периода за који је лиценца издата.

 

Услови и стандарди за пружање услуга социјалне заштите прописани су Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља.

 

1.Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите можете преузети ОВДЕ.

 

2.Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља можете преузети ОВДЕ.

 

Поступак за издавање, обнављање, суспензију и одузимање лиценце прописан је Правилником о лиценцирању организација социјалне заштите.

 

3.Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите можете преузети ОВДЕ.

 

Уз захтев за издавање лиценце, потребно је доставити доказ о уплати таксе у износу 21.440,00 динара по тарифном броју 209  – Тарифа републичких административних такси; сврха уплате: утврђивање испуњености услова за пружање услуга социјалне заштите; жиро рачун 840-742221843-57; модел 97; позив – контролни број  општине.    

Све информације у вези са процесом лиценцирања организација социјалне заштите и издавање лиценци пружаоцима услуга могу се добити у Одељењу за инспекцијски надзор Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, или обраћањем на електронску адресу:

 

biljana.zekavica@minrzs.gov.rs;

nena.darmanovic@minrzs.gov.rs

ana.vukmirovic@minrzs.gov.rs

natasa.simovic@minrzs.gov.rs

boba.radojko@minrzs.gov.rs

biljana.malbasic@minrzs.gov.rs

marijana.guberinic@minrzs.gov.rs

marija.gojkovic@minrzs.gov.rs

bojana.utvic@minrzs.gov.rs

miodrag.tasic@minrzs.gov.rs

 

У циљу успостављања квалитета у области пружања услуга социјалне заштите и пружаоцима услуга социјалне заштите Министарство за рад запошљавање је сачинило Водич за израду елабората у поступку лиценцирања пружалаца услуга социјалне заштите у заједници и Инструкције о поступцима лиценцирања услуга социјалне заштите у заједници.

 

4.Водич за израду елабората у поступку лиценцирања пружалаца услуга социјалне заштите у заједници можете преузети ОВДЕ.

 

5.Инструкције о поступцима лиценцирања услуга социјалне заштите у заједници можете преузети ОВДЕ.

 

6.Образац захтева за издавање лиценце организацијама социјалне заштите можете преузети ОВДЕ.

 

7.Образац захтева за обнављање лиценце организацијама социјалне заштите можете преузети ОВДЕ.

 

8.Инструмент за самопроцену и екстерни мониторнинг услуга социјалне заштите можете преузети ОВДЕ.

 


Наша адреса:
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

Одељење за инспекцијски надзор
Немањина 22-26    11000 Београд

Контакт телефони су:                                                        а                                                                                                                                                                                                                  
011/3616-369                                                                                                   

011/3631-835                                                                                                   

011/2642-054                                                                                               

011/3631-731  

011/3616-602