Сектор за рад и запошљавање

Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржавања запослења особа са инвалидитетом Правилник o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина Правилник о радним дозволама Правилник о ближим условима, критеријумима и стандардима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације Правилник о начину праћења извршавања обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извшења те обавезе Правилник о просторним и техничким условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању Правилник о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника Правилник о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања