Сектор за рад и запошљавање

Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржавања запослења особа са инвалидитетом Правилник o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина Правилник о радним дозволама Правилник о ближим условима, критеријумима и стандардима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације Правилник о начину праћења извршавања обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извшења те обавезе Правилник о просторним и техничким условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању Правилник о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника Правилник о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања

Све информације везане за Регистар синдиката, упис, промене, брисање као и за издавање потврда могу се добити путем телефона 011/3631-448 и 3613-424 уторком и петком од 13,00-15,00 часова.

Извештај о волонтирању Обавештење о забрани вршења злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања Преузмите обавештење о потребној документацији за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана у складу са чланом 116. став 2. Закона о раду Потврда о волонтирању Пријава за упис у евиденцију о организаторима волонтирања Упутство за попуњавање уплатница Образац потврде о радном ангажовању сезонског радника Програм за полагање стручног испита за рад Агенција за привремено запошљавање Образац 1 ( Захтев за утврђивање испуњености просторних и tехничких услова за рад агенције) Образац 2 (Захтев за утврђивање испуњености услова за рад) Образац 3 (Пријава за полагање стручног испита) Образац 4 (Записник о полагању стручног испита) Образац 5 (Уверење о положеном стручном испиту) Упутство за уплату РАТ за полагање стручног испита за рад агенција за привремено запошљавање Образац, потврда о упису синдиката у Регистар Образац, потврда о упису удружења послодаваца у Регистар Упутство за уплату РАТ за издавање дозволе за рад агенција за привремено запошљавање