Aa

Aa

Сектор за рад и запошљавање - архивирано

Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржавања запослења особа са инвалидитетом Правилник o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина Правилник о радним дозволама Правилник о ближим условима, критеријумима и стандардима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације Правилник о начину праћења извршавања обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извшења те обавезе Правилник о просторним и техничким условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању Правилник о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника Правилник о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања Правилник о обједињеном захтеву за одобрење, односно продужење привременог боравка и издавање дозволе за рад странцу

Све информације везане за Регистар синдиката, упис, промене, брисање као и за издавање потврда могу се добити путем телефона 011/3631-448 и 3613-424 уторком и петком од 13,00-15,00 часова.

Извештај о волонтирању Обавештење о забрани вршења злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања Преузмите обавештење о потребној документацији за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана у складу са чланом 116. став 2. Закона о раду Потврда о волонтирању Пријава за упис у евиденцију о организаторима волонтирања Упутство за попуњавање уплатница Образац потврде о радном ангажовању сезонског радника Програм за полагање стручног испита за рад Агенција за привремено запошљавање Образац 1 ( Захтев за утврђивање испуњености просторних и tехничких услова за рад агенције) Образац 2 (Захтев за утврђивање испуњености услова за рад) Образац 3 (Пријава за полагање стручног испита) Образац 4 (Записник о полагању стручног испита) Образац 5 (Уверење о положеном стручном испиту) Образац, потврда о упису удружења послодаваца у Регистар Упутство за уплату РАТ за полагање стручног испита за рад агенција за привремено запошљавање Упутство за уплату РАТ за издавање дозволе за рад агенција за привремено запошљавање Упутство за уплату РАТ за издавање уверења о положеном стручном испиту за рад агенција за привремено запошљавање