Aa

Aa

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту - архивирано

01. Шифарник 58-18 02. Образац захтев породиљско - НЗ-ПО -58-18 03. Образац захтев породиљско и нега детета- НЗ-ПОНД - 58-18 04. Образац захтев нега детета - НЗ-НД - 58-18 05. Образац захтев посебна нега детета - НЗ-ПНД - 58-18 06. Потврда основице ПУ 58-18 07. Образац захтев остале накнаде по основу родјења и неге ОН-РНД-58-18 08. Образац захтев остале накнаде по основу посебне неге детета ОН-ПНД-58-18 09. Обазац захтев РД-1 - мајка- 58-18 10. Образац захтев РД - 1-С- мајка странац- 58-18 11. Образац захтев РД - 2 -отац - 58-18 12. Образац захтев РД - 2-С- отац странац- 58-18 13. Образац ДД-1 са ДД-1а и ДД-1б - 58-18 14. Образац захтева нт пу дете без родитељског старања - 58-18 15. Образац ДБС - 58-18 16. Образац захтева нт пу дете са сметњама у развоју - 58-18 17. Образац ДСР - 58-18 18- Образац захтев нт пу дете корисника НСП -58-18 19. Образац ДНСП - 58-18 Инструкција о поступању секретара комисија које вештаче здравствено стање детета - посебна нега 1. Образац број 1 - ЗОПНД 2. Образац број 1а - ЗОНПНД 3. Образац 2 - достављање захтева комисији 4. Образац број 3 - позив за вештачење 5. Образац 4 - мишљења првостепена комисија ОНПНД 6. Образац 4 а - мишљења првостепена комисија 7. Образац 5 - мишљења другостепена комисија 8. образац 6 - списак обављених вештачења прве комисије 9. Образац 7 - списак обављених вештачења друге комисије Инструкција центрима за социјални рад о начину издавања уверења органа старатељства о чињеницама од значаја за остваривање права на финансијску подршку породици са децом Инструкција општинским – градским управама о спровођењу закона о финансијској подршци породици са децом Захтев за остваривање права на дечији додатак Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом Правилник о начину и поступку преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета Правилник-посебна-нега-Сл.гл.рс.-56-18 Инструкција о поступању општинских - градских управа у примени и спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије Уредба о износима цензуса за остваривање права на дечији додата и износа дечијег додатка Закон о финансијској подршци породици са децом Нови Закон о финансијској подршци породици са децом Образац за вештачење здравственог стања детета 1аЕЛ ЗОНПНД , за остала лица Образац за вештачење здравственог стања детета 1ЕЛ ЗОПНД, за запослене породиље
Закон о социјалној заштити Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ Подаци о члановима породице уз захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга Правилник о минимуму процеса рада за време штрајка у установама социјалне заштите чији је оснивач РС Правилник о намирењу потраживања Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ Правилник о службеној легитимацији стручних радника центра за социјални рад Правилник о службеној легитимацији инспектора социјалне заштите Правилник о стручним пословима у социјалној заштити Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи Списак подзаконских аката Уредба о мрежи установа социјалне заштите Уредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на НСП