Сектор за ПИО и борачко инвалидску заштиту

Подзаконски акти (правилници и уредбе)

Правилник о радним местима односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем („Службени гласник РСˮ, бр. 105/03, 126/04, 93/05, 3/07, 8/07, 56/07, 23/08, 49/10, 48/11, 50/12, 22/13) Правилник о утврђивању професионалних болести („Службени гласник РСˮ, број 14/19) Правилник о утврђивању телесних оштећења („Службени гласник РСˮ, бр. 105/03, 120/08) Правилник о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РСˮ, бр. 103/18 и 23/19) Правилник о начину подношења доказа о броју регистрованих чланова удружења пензионера („Службени гласник РСˮ, број 99/07) Правилник о условима, начину и поступку организовања и функционисања пензијских планова („Службени гласник РСˮ, број 48/11) Правилник о ближим условима за остваривање права члана доборовољног пензијског фонда на располагање и повлачење акумулираних средстава пре навршених 58 година живота („Службени гласник РСˮ, број 48/11)

Подзаконски прописи за извршавање некадашњих савезних закона
(у примени)
 

Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета, број 4/2-03-049/98-001 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник о облицима војне обуке који изазивају повећану опасност за оштећење организма, број 4/2-03-049/98-002 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степене додатка за негу и помоћ, број 4/2-03-049/98-003 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене, број 4/2-03-049/98-004 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила, број 4/2-03-049/98-005 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, број 4/2-03-049/98-007 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу, број 4/2-03-049/9-008 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник начину исплате новчаних примања прописаних Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, број 4/2-03-049/9-009 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник о борачком додатку, број 4/2-03-049/9-010 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Упутство о одређивању органа месно надлежних за решавање о правима странаца који имају пребивалиште у иностранству, број 4/2-03-049/9-011 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник о висини и условима коришћења накнаде за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту, број 4/2-03-049/9-012 од 24. јула 1998. године („Службени лист СРЈ“, број 37/98) Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида („Службени гласник РС“, бр. 45/09, 24/16 и 74/19)
Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године („Службени гласник РС“, број 8/19) Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета у области борачко-инвалидске заштите, број 011-3679/2005 од 17. јуна 1990. године („Службени гласник РС“, број 51/05) Уредба о престанку важења одређених уредби у области борачко-инвалидске заштите, („Службени гласник РС“, број 35/06) Уредба о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца, број 110-8769/2006-1 од 28. септембра 2006. године („Службени гласник РС“, број 82/06) Правилник о јединственој евиденцији података о корисницима права у области борачко-инвалидске заштите, број 110-00-193/2007-11 од 9. маја 2008. године („Службени гласник РС“, број 54/08) Правилник о коначном усклађивању месечног новчаног примања, додатка за негу и новчане накнаде за време професионалне рехабилитације за 2015 и 2016. годину