Aa

Aa

Сектор за ПИО и борачко инвалидску заштиту - архивирано

Подзаконски акти (правилници и уредбе)

Правилник о радним местима односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем („Службени гласник РСˮ, бр. 105/03, 126/04, 93/05, 3/07, 8/07, 56/07, 23/08, 49/10, 48/11, 50/12, 22/13) Правилник о утврђивању професионалних болести („Службени гласник РСˮ, број 14/19) Правилник о утврђивању телесних оштећења („Службени гласник РСˮ, бр. 105/03, 120/08) Правилник о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РСˮ, бр. 103/18 и 23/19) Правилник о начину подношења доказа о броју регистрованих чланова удружења пензионера („Службени гласник РСˮ, број 99/07) Правилник о условима, начину и поступку организовања и функционисања пензијских планова („Службени гласник РСˮ, број 48/11) Правилник о ближим условима за остваривање права члана доборовољног пензијског фонда на располагање и повлачење акумулираних средстава пре навршених 58 година живота („Службени гласник РСˮ, број 48/11)
Правилник о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, број 3/21) Правилник о додатку за негу по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о ортопедском додатку војних инвалида и цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о накнади трошкова путовања („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о начину вођења Јединствене евиденције података („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о начину исплате новчаних примања („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о бањско-климатском опоравку („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о медицинско-техничким помагалима војних инвалида („Службени гласник РС“, број 161/20) Правилник о легитимацији („Службени гласник РС“, број 161/20)