ЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА ЛИЦА ОДЛИКОВАНИХ ОРДЕНОМ КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ С МАЧЕВИМА, ОРДЕНОМ БЕЛОГ ОРЛА С МАЧЕВИМА И ЗЛАТНОМ МЕДАЉОМ ОБИЛИЋА ЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА НОСИЛАЦА "ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941 ЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА БОРАЦА ШПАНСКОГ НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИЛАЧКОГ И РЕВОЛУЦИОНАРНОГ РАТА ОД 1936. ДО 1939. ГОДИНЕ ЗАКОН О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ ЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степене додатка за негу и помоћ Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степене додатка за негу и помоћ Правилник о начину исплате новчаних примања прописаних Законом о основним правима бораца,војних инвалида и породица палих борацa Правилник о бањском и климатском лечењу војних инвалида Правилник о борачком додатку Правилник о начину вођења евиденције о гробљима и гробовима припадника савезничких армија и других страних армија на територији Југославије Правилник о обрасцу легитимације управног инспектора за борачко-инвалидску заштиту Правилник о начину уређења и одржавања гробаља и гробова бораца у иностранству, прикупљања података и вођења евиденције Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца Правилник о висини и условима коришћења накнаде за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета Правилник о облицима војне обуке који изазивају повећану опасност за оштећење организма Правилник о радним местима односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем Правилник о утврђивању професионалних болести Правилник о утврђивању телесних оштећења Правилник о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Правилник о начину подношења доказа о броју регистрованих чланова удружења пензионера Упутство о одређивању органа месно надлежних за решавање о правима странаца који имају пребивалиште у иностранству
Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности Конвенција између СФРЈ и Краљевине Данске о социјалном осигурању Конвенција о социјалном осигурању између СФРЈ и Краљевине Холандије Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде Споразум о социјалном осигурању између СФРЈ и Велике Социјалистичке Народне Либијске Арапске Џамахирије Споразум између СФРЈ и Савезне републике Немачке о социјалном обезбеђењу Споразум између Републике Србије и Турске о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности Конвенција између СФРЈ и Краљевине Шведске о социјалном осигурању Споразум између СРЈ и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању Споразум између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању Општа конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Републике Француске Споразум између СРЈ и Републике Хрватске о социјалном осигурању Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Републике Италије Споразум између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности Споразум између СРЈ и Републике Македоније о социјалном осигурању Конвенција између СФРЈ и Краљевине Норвешке о социјалном осигурању Споразум о сарадњи социјалног осигурања између СФРЈ и Републике Панаме Конвенција о социјалном осигурању између Владе ФНРЈ и Владе Народне Републике Пољске Споразум између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању Конвенција између ФНРЈ и Швајцарске Конфедерације о социјалном осигурању Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде Споразум између Савезне Републике Југославије и Чешке Републике о социјалном осигурању (,,Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 7/2002) Споразум између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности (,,Службени гласник РС – Међународни уговори'', број 13/10)