Aa

Aa

Субвенције државе за куповину првог стана или куће

Читај ми

Драге маме и тате,

 

Закон о финансијској подршци породици са децом прописује могућност добијања новчаних субвенција за учешће у изградњи или куповини прве куће или стана. Подносиоци захтева за наведене субвенције су маме, чије су деца рођена од 1. јануара 2022. године и након тога. Изузетно, подносилац захтева може да буде и отац, уколико је мајка детета преминула. Такође, маме које самостално подижу своју децу (самохране мајке) могу да поднесу захтев за наведене субвенције.

 

Такође, захтев могу поднети и маме које су стране држављанке, уколико испуњавају законом прописане услове, коју су ближе дефинисани Уредбом о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

 

Потребно је указати да се процедура прикупљања и овере потребних докумената врши у општини пребивалишта – катастар, општинска управа, јавни бележник, полиција итд. Након прикупљене потребне документације, иста се заједно са образсцем НС мајка стан 1 или НС отац стан 2 доставља општинској управи, која формира предмет и прослеђује Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Потребна документација

 

У зависности да ли се захтев подноси за средства за учешће у изградњи куће, куповини куће или стана или за суфинансирање кредита за куповину куће или стана, зависи и врста потребне документације (дефинисане у Уредби). Наравно, и поред тога, постоји документација која је заједничка за сва три горе наведена случаја.

 

Сва питања у вези са условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, достављају се на електронску пошту: subvencijemajkama@minrzs.gov.rs

 

Одговори на питања могу се добити и путем телефона 011 3619 748, сваког радног дана у термину од 13 до 15 часова.

Честа питања и одговори

Где се прибавља документација неопходна за подношење захтева?

Комплетна документација се прибавља према месту пребивалишта (општинска управа полиција, јавни бележник, итд.).

Да ли је могуће добити субвенцију уколико супружник у свом власништву има, односно стекао је право својине на земљишту/плацу, али породица нема кућу тј. стан?

Уколико је подносилац захтева за средства за изградњу куће мајка, у том случају подносилац захтева мора бити једини власник парцеле/имања на којем се гради стамбена јединица.

Да ли супружник може да у власништву има стан/кућу коју је стекао пре брака/ванбрачне заједница са поднисиоцем захтева?

Супруг/ванбрачни партнер може у свом власништву да поседује некретнину, али искључиво уколико је та некретнина стечена пре склапања брака/ванбрачне заједнице.

Мајка детета рођеног које године, може да поднесе захтев за субвенције?

Мајка, односно отац у случају смрти мајке, чија су деца рођена од 1. јануара 2022. године па даље, могу да поднесу захтев. Влада Р. Србије у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом, сваке године доноси нову одлуку о износу средстава за учешће у изградњи, односно куповини првог стана или куће, која ће важити за ту годину. Средства за суфинансирање изградње, куповине, односно учешћа у кредиту за куповину стана или куће предвиђена су Законом о финансијској подршци породици са децом, те је ова одредба закона важећа од 2022. године и није временски ограничена до доношења новог закона или његових измена и допуна.

Колико месеци уназад се гледају плате? И колико тачно треба да буду укупно?

Потребно је доставити потврду послодавца уназад три месеца која претходе месецу у ком је поднет захтев, која доказује да су плате ниже од две просечне нето месечне зараде запослених у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког завода за статитстку.

Супруга се породила, тренутно је на породиљском одсуству. Њена плата није у пуном износу, него је тренутно на новчаној накнади која је знатно мања од просечне плате. Да ли се гледа накнада или плата на коју је пријављена?

С обзиром да се захтев подноси након рођења детета, а да је у том тренутку подносилац захтева на породиљском одсуству, у обзир се узимају примања у тренутку подношења захтева, што су овом случају породиљска примања.

Да ли земљиште спада у поседовање некретнине или не?

Поседовање земљиште не ускраћује право подношења захева за субвенције. Уколико је то земљиште на којем би се потенцијално градила кућа, онда власник тог земљишта у потпуности мора да буде мајка, односно подносилац захтева.

Да ли земљиште на коме се гради треба да иде на име супруга или супругино име?

Земљиште у потпуности мора да буде имовина мајке, односно подносиоца захтева.

Уколико желим да купим стан од 100.000 евра, и процењен је стан на ту вредност, држава ми даје 20.000 евра, да ли ја могу моју уштеђевину да уложим у куповину стана 20.000 евра, а остатак 60.000 евра да подигнем стамбени кредит?

Када је у питању одређивања износа субвенције, уколико су испуњени сви други услови надлежна Комисија за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у обзир узима процењену вредност предметног стана/куће, који се дефинише предуговором са продавцем. Комисија не одређује на који начин ће подносилаc захтева обезбедити преостала средства, било да се та преостала средства обезбеђују из личних изворa или кредита.

Да ли мајка може да добије субвенције за куповину куће, уколико супруг поседује или је продао некретнину у свом власништву, којa није билa стеченa у брачној заједници, и није билa заједничка својина.

Приликом поднешења захтева, супружник/ванбрачни партнер може да поседује или прода некретнину у свом власништву под условом да је она стечена пре склапања брака, односно ванбрачне заједнице.

Да ли може да се пре подношења захтева прода кућа или стан који су заједничка својина стечена током брака, односно ванбрачне заједнице?

Подносилац захтева не сме да отуђи стан или кућу на територији Републике Србије. Такође, ни супружник, односно ванбрачни партнер не сме да отуђи кућу или стан у заједничкој својини са подносиоцем захтева стечену по основу брачне тековине или заједнице живота који се налазе на територији Републике Србије.

Подносилац захтева и супружник, односно ванбрачни партнер не смеју да отуђе кућу или стан који су заједничка својина стечена током брака, односно ванбрачне заједнице.

Колико износе субвенције за изградњу куће у девастираним подручјима?

Када подносилац захтева за субвенције жели да изгради стамбени објекат у општини која припада групи девастираног подручја, средства која му могу бити додељена износе до 50% вредности планираних радова на изградњи. Међутим, потребно је имати у виду да тих 50% не може да буде више од 20.000 евра у апсолутном износу.

Који је рок након рођења детета за подношење захтева за субениције?

Рок за подношење захтева са субвенције почиње од дана рођења детета и траје док дете не напуни годину дана.

Да ли постоји могућност да се поднесе захтев за субвенције за стан у изградњи?

Код станова у изградњи потребно је да на таквом стану буде предбележено право својине у корист инвеститора, односно продавца, без терета (нпр. стан не сме да буде оптерећен хипотеком).

Да ли је битно код које банке се отвара рачун и подиже кредит?

Избор банке искључиво зависи од избора подносиоца захтева.

Да ли подносилац захтева за субвенције може да оствари право, ако је предуговор за изградњу/куповину куће или куповину стана, закључен пре рођења детета?

Предуговор мора да буде закључен након рођења детета, односно од тренутка стицања законског основа за подношење захтева за доделу новчане помоћи (субвениције).