Сектор за развојне послове и послове планирања

Директива о начину вођења евиденције о дневној присутности на раду запослених и радно ангажованих лица, као и начину припреме података за обрачун и исплату плата државних службеника и намештеника у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 110-00-85/2021-05 од 11. фебруара 2021. године Директиву о измени Директиве о начину рада и поступања у извршавању послова из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 110-00-36/2021-05 од 21. јануара 2021. године (измена се односи на начин поступања у вези са представкама упућеним Министарству) Директиву o поступку остваривања права на солидарну помоћ запослених у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 120-01-17/2021-01 од 11. фебруара 2021. године Директива о начину рада, поступања и понашања запослених у Министарству у вези услова и начина коришћења угоститељских услуга у пословним зградама републичких органа и објектима за репрезентацију на територији Републике Србије Директиву о начину рада, поступања и понашања запослених у вези добијања и коришћења мобилних телефона у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 030-01-4/2021-05 од 2. фебруара 2021. године Директиву о начину рада, поступања и понашања запослених у вези услова и начина коришћења службених возила у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 404-05-14/2021-05 од 28. јануара 2021. године Обрасци службена возила Директиву о начину рада и поступања у извршавању послова из надлежности у Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 110-00-36/2021-05 од 21. јануара 2021. године Директиву о начину и поступку одобравања службених путовања у земљи и иностранству бр. 114-00-4/2021-05 од 26. јануара 2021. године