Aa

Aa

Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)

Читај ми

Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)

 

Програм за запошљавање и социјалне иновације има за циљ подршку социјалној политици и политици запошљавања у Европској унији. Подржава напоре земаља чланица у креирању и спровођењу социјалних реформи и реформи на пољу запошљавања на европском, националном, регионалном и локалном нивоу кроз идентификацију, координацију, анализу и размену најбољих примера из праксе.  За остваривање ових циљева програм поклања посебну пажњу рањивим групама, промовише једнакост међу половима, гарантује адекватну и пристојну социјалну заштиту, ради на сузбијању дискриминације и дуготрајне незапослености, као и на борби против сиромаштва и социјалне искључености.

Програм за запошљавање и социјалне иновације је инструмент за финансирање на нивоу Европске уније којим непосредно управља Европска комисија. То значи да она расписује конкурсе, прима и оцењује предлоге пројеката и врши финансијске исплате и контролу средстава, као и оцену ефеката пројеката и целог програма. Заједно са средствима из Европског социјалног фонда (ESF) и Европског фонда за прилагођавање глобализацији (EGF), овај програм обликује кохерентан скуп ЕУ програма за промоцију запошљавања, социјалне заштите и социјалне инклузије, као и радних услова у периоду од  2014-2020. године. Буџет за EaSI програм износи 919,47 милиона евра. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је годишњу контрибуцију (entry ticket) у износу од 200.000,00 евра, како би Р. Србији, као земљи кандидату за чланство у ЕУ било омогућено учешће у овом програму.

Овим програмом обједињена су три програма ЕУ којима се од 2007. до 2013. године управљало одвојено:

  • Програм за запошљавање и социјалну солидарност (PROGRESS),
  • Европска мрежа јавних служби за запошљавање (EURES) и
  • Европски програм микрофинансирања (European Progress Microfinance Facility).

Од 2014. године ови програми чине три осе Програма за запошљавање и социјалне иновације:

1.   PROGRESS оса – модернизација запошљавања и социјалне политике (61% EaSI буџета)

2.   EURES оса – радна мобилност (18% EaSI буџета)

3.   Оса микрофинансирање и социјално предузетништво (21% EaSI буџета)

Позиви за аплицирање за грантове се објављују на веб сајту Европске комисије


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081.

 

Актуелни отворени позиви


 

Текући пројекти у оквиру Програма за запошљавање и социјалне иновације (EaSI)

 

 

1.   Брза интеграција на тржиште рада држављана трећих земаља, азиланата, избеглих лица и чланова њихових породица

Циљ пројекта је креирање модела интервенције који ће тражиоцима азила, избеглицама, њиховим породицама и особама које траже међународну заштиту на основу Женевске конвенције као и корисницима супсидијарне заштите омогућити да постану активни део економског и друштвеног живота земље домаћина. 

 

  •      Период реализације пројекта је 36 месеци (од 01.02.2018. до 31.01.2021. године)

     Укупна средства предвиђена пројектом су 2.739.441,05 евра, од чега је за активности Министарства издвојено 127.402,58 евра. Износ од 26.000,00 евра представља контрибуцију Министарства. https://www.brzaintegracija.rs/

 

2.   Методе радног оспособљавања: нове шансе за развој вештина одраслих у Републици Србији

Циљ пројекта је стварање чврстог основа у Републици Србији за спровођење Препоруке Савета о Методама радног оспособљавања, узимајући у обзир постојеће одредбе на основу којих се могу изградити подстицајне могућности и идентификовати недостаци у сарадњи са релевантним заинтересованим странама, као и подршка националним властима у циљу усмеравања подучавања одраслих.

 

  •     Дужина трајања пројекта је 24 месеца (1.10.2018. до 1.9.2020. године)

     Укупан буџет пројекта је 335 667,29 евра, део за Министарство износи 204 360,66 евра. Планирана контрибуција за овај пројекат је 40 872, 12 евра.