Aa

Aa

Програм Права, једнакост и држављанство

Читај ми

Програм Европске уније „Права, једнакост и држављанство“ (Rights, Equality and Citizenship - REC програм)


 

    Програм Европске уније „Права, једнакост и држављанство“ (Rights, Equality and Citizenship - REC програм) представља инструмент Европске уније чији је циљ  промовисање, заштита и примена права која обезбеђују једнакост грађана која су гарантована Уговором о функционисању Европске уније (УФЕУ), Уговором о Европској унији (УЕУ), Повељом Европске уније о основним правима („Повеља”), као и међународним конвенцијама о људским правима. 

    Споразум о приступању програму Европске уније „Права, једнакост и држављанство“, који је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић потписao са шефом делегације Европске уније у Републици Србији и амбасадором Семом Фабрицијем, омогућио је Републици Србији приступање REC програму.

     Прикључивање овом инструменту ЕУ омогућиће да се, кроз имплементацију пројеката који ће се финансирати средствима овог програма, омогући и боље спровођење закона које је Република Србија донела у претходном периоду, у складу са захтевом ЕУ. У питању су следећи прописи: Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/2009), Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 104/2009), Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени гласник СРЈ”, бр. 11/02 и „Службени гласник РС”, бр. 72/09 − др. закон и 97/13 – УС), Породични закон (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11 и 6/15), Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (,,Службени гласник РС”, бр. 33/2006 и 13/2016), као и сродне стратегије и Акциони план за Преговарачко поглавље 23. Осим тога, учествовање у датом програму обезбедиће неопходна искуства из земаља ЕУ у циљу потпуног усклађивања домаћег законодавства и праксе са законодавством и праксом у земљама чланицама Еврoпске уније.

 

Циљеви Програма, који су значајни за Републику Србију, су:

-   подстицање делотворне примене начела забране дискриминације по основу пола, расне и етничке припадности, религије или уверења, инвалидитета, година или сексуалне оријентације, уз уважавање начела забране дискриминације;

-     спречавање и сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и других видова нетолеранције;

-     подстицање и заштита права особа са инвалидитетом;

-     промовисање равноправности жена и мушкараца и интегрисање начела родне равноправности;

-    спречавање и сузбијање свих видова насиља над децом, омладином и женама, као и насиља над другим групама под ризиком од насиља у блиским односима и заштита жртава од такве врсте насиља;

-     заштита права детета;

-     допринос достизању највишег степена заштите приватности и личних података.

 

     Укупан  буџет Програма за период 2014-2020 износи 439.473.000,00 евра. Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је годишњу чланарину за учешће у овом програму и тиме омогућило заинтересованим ентитетима са територије Републике Србије (националним, регионалним и локалним властима, службама за запошљавање, социјалним партнерима, невладиним организацијама, високообразовним установама и истраживачким институтима, експертима за евалуацију и процену утицаја, националним заводима за статистику, медијима итд.) да приступе значајним финансијским средствима за реализацију програма и пројеката за борбу против насиља у породици, заштиту права особа са инвалидитетом, родну равноправност и остале сегменте заштите основих права.


 

Отворени позиви за подношење предлога пројеката у оквиру Програма Европске уније „Права, једнакост и држављанство“

 

Овим путем желимо да вас информишемо, уз жељу да се даље прошири информација, о новим понуђеним могућностима финансирања од стране Европске уније, кроз Програм „Права, једнакост и држављанство“, уз Европску комисију која подржава пројекте у области правде и основних права.

 

Тренутно је на порталу за могућности финансирања и тендере објављено 8 позива за подношење предлога пројеката:

  • изградња капацитета у области права детета 
  • подизање свести о правима грађана Европске уније и укључивању мобилних грађана ЕУ и пружање подршке усаглашавању рада домаћих државних органа надлежних за изборну тематику 
  • спречавање и сузбијање свих облика насиља над децом, омладином и женама 
  • подстицање ефективне примене начела забране дискриминације 
  • ограничен на националне платформе за Роме  
  • спречавање и сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и других видова нетолеранције и праћење, спречавање и сузбијање говора мржње на интернету 
  • ограничен на националне органе за заштиту података за упознавање главних заинтересованих страна са новим прописима о заштити 
  • превазилажење родног јаза у току животног века 

Износ расположивог буџета је 37 милиона евра, за око 100 пројеката. Комисија ће финансирати максимално 80% укупних трошкова на пројекту.  

 

Шта? Пројекти подразумевају: узајамно учење и размену примера добре; подизање свести и медијске кампање; обуке; аналитичке активности, као што су студије, истраживања, анкете и евалуације.

Ко? Организације, укључујући државне органе и НВО имају право да представе предлоге пројеката како би им била додељена финансијска подршка Европске уније.

Када? Пријава је могућа путем интернета од јануара 2020. године, до 1., 15. или 29. априла 2020. године у зависности од позива за подношење предлога пројеката.  

 

За додатне информације можете се обратити писаним путем: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu


 

Такође, од 15. октобра објављен је позив у области стручног усавршавања „Центри струковне изврсности“ (Call EACEA/33/2019). Општи циљ овог позива је пружање подршке успостављању и развоју транснационалних платформи за сарадњу центара струковне изврсности, а у циљу повезивања центара који делују у датом локалном контексту на нивоу Европе.

 

  Предлози који се финансирају под овим позивом треба да креирају референтне тачке светске класе за стручно усавршавање. Позив је отворен за партнерства пружалаца услуга стручног усавршавања, компаније, репрезентативне организације у индустрији или секторима  и за све друге релевантне организације у области стручног усавршавања или у свету рада. 

 

Све појединости у вези са позивом и процесом пријављивања, као и линк за подношење апликације доступни су на страници:

 

  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocation