Програм Права, једнакост и држављанство

Читај ми

Програм Европске уније „Права, једнакост и држављанство“ (Rights, Equality and Citizenship - REC програм)


 

    Програм Европске уније „Права, једнакост и држављанство“ (Rights, Equality and Citizenship - REC програм) представља инструмент Европске уније чији је циљ  промовисање, заштита и примена права која обезбеђују једнакост грађана која су гарантована Уговором о функционисању Европске уније (УФЕУ), Уговором о Европској унији (УЕУ), Повељом Европске уније о основним правима („Повеља”), као и међународним конвенцијама о људским правима. 

    Споразум о приступању програму Европске уније „Права, једнакост и држављанство“, који је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић потписao са шефом делегације Европске уније у Републици Србији и амбасадором Семом Фабрицијем, омогућио је Републици Србији приступање REC програму.

     Прикључивање овом инструменту ЕУ омогућиће да се, кроз имплементацију пројеката који ће се финансирати средствима овог програма, омогући и боље спровођење закона које је Република Србија донела у претходном периоду, у складу са захтевом ЕУ. У питању су следећи прописи: Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/2009), Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 104/2009), Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени гласник СРЈ”, бр. 11/02 и „Службени гласник РС”, бр. 72/09 − др. закон и 97/13 – УС), Породични закон (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11 и 6/15), Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (,,Службени гласник РС”, бр. 33/2006 и 13/2016), као и сродне стратегије и Акциони план за Преговарачко поглавље 23. Осим тога, учествовање у датом програму обезбедиће неопходна искуства из земаља ЕУ у циљу потпуног усклађивања домаћег законодавства и праксе са законодавством и праксом у земљама чланицама Еврoпске уније.

 

Циљеви Програма, који су значајни за Републику Србију, су:

-   подстицање делотворне примене начела забране дискриминације по основу пола, расне и етничке припадности, религије или уверења, инвалидитета, година или сексуалне оријентације, уз уважавање начела забране дискриминације;

-     спречавање и сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и других видова нетолеранције;

-     подстицање и заштита права особа са инвалидитетом;

-     промовисање равноправности жена и мушкараца и интегрисање начела родне равноправности;

-    спречавање и сузбијање свих видова насиља над децом, омладином и женама, као и насиља над другим групама под ризиком од насиља у блиским односима и заштита жртава од такве врсте насиља;

-     заштита права детета;

-     допринос достизању највишег степена заштите приватности и личних података.

 

     Укупан  буџет Програма за период 2014-2020 износи 439.473.000,00 евра. Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је годишњу чланарину за учешће у овом програму и тиме омогућило заинтересованим ентитетима са територије Републике Србије (националним, регионалним и локалним властима, службама за запошљавање, социјалним партнерима, невладиним организацијама, високообразовним установама и истраживачким институтима, експертима за евалуацију и процену утицаја, националним заводима за статистику, медијима итд.) да приступе значајним финансијским средствима за реализацију програма и пројеката за борбу против насиља у породици, заштиту права особа са инвалидитетом, родну равноправност и остале сегменте заштите основих права.


 

Отворени позиви за подношење предлога пројеката у оквиру Програма Европске уније „Права, једнакост и држављанство“

 

Овим путем вас обавештавамо да је 15. октобра објављен нов позив у области стручног усавршавања „Центри струковне изврсности“ (Call EACEA/33/2019). Општи циљ овог позива је пружање подршке успостављању и развоју транснационалних платформи за сарадњу центара струковне изврсности, а у циљу повезивања центара који делују у датом локалном контексту на нивоу Европе.

 

Предлози који се финансирају под овим позивом треба да креирају референтне тачке светске класе за стручно усавршавање. Позив је отворен за партнерства пружалаца услуга стручног усавршавања, компаније, репрезентативне организације у индустрији или секторима  и за све друге релевантне организације у области стручног усавршавања или у свету рада. 

 

Све појединости у вези са позивом и процесом пријављивања, као и линк за подношење апликације доступни су на страници:

 

 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocation….

 

Инфо сесија за све заинтересоване потенцијалне подносиоце апликација биће организована 05/11/2019. године. Сесију можете пратити путем линка: 

 

https://webcast.ec.europa.eu/eacea-info-session-vet-call-2020-centres-o….