Aa

Aa

ИПА 2012 „ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТНОГ ГРАНТА”

Читај ми

Пројекат „Техничка подршка за спровођење директног гранта” је званично започео 23.03.2015. године и трајао је до 22.12.2017. године. Вредност пројекта је 1.207.250 €.

Пројекат се састојао од три компоненте:

КОМПОНЕНТА 1: Подршка Националној служби за запошљавање у спровођењу директног гранта добијеног од ЕУ за мере и програме активне политике запошљавања, по ЕУ процедурама уз истовремено оспособљавање запослених у НСЗ за самостално обављање потребних задатака у реализацији свих будућих дирекних грантова.

Активност је директно везана за пројекат Директног гранта „ЕУ помоћ теже запошљивим групамаˮ, експерти су пружали подршку запосленима у НСЗ у свакодневном раду на спровођењу пројекта Директног гранта.

КОМПОНЕНТА 2: Јачање капацитета Министарства за обављање улоге водеће инстутуције у Оперативној структури за сектор развоја људских ресурса по ИПА II процедурама – ова активност је делимично коригована током трајања пројекта, уз одобрење Делегације Европске уније и Европске Комисије (због промене у процедурама за спровођење ИПА пројеката, промене систематизације и описа послова запослених у министарству, потребе јачања капацитета запослених за припреме за преговоре са ЕУ).

У току пројекта урађена је Организациона анализа Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте и пружена подршка запосленима у овом сектору кроз спровођење обука (шест на теме управљања ризицима и неправилностима, процедуре за набавку услуга и робе) и подршку у изради интерних процедура за спровођење ИПА пројеката.

Урађена је и Организациона анализа Одсека за активну политику запошљавања у оквиру Сектора за рад и запошљавање, у контексту захтева ЕУ за спровођење Поглавља 19 у Републици Србији. Такође, подршка је пружена кроз рад експерта на ревизији извештаја „Процена успешности Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020 за првих пет годинаˮ. Такође, пружена је подршка у јачању капацитета за спровођење локалних политика запошљавања, кроз организовање четири регионална састанка са представницима локалних савета за запошљавање, на унапређењу мера усмерених ка теже запошљивим лицима кроз локалне акционе планове запошљавања.

 

КОМПОНЕНТА 3: Допринос даљем јачању децентрализације политике запошљавања кроз рад са локалним саветима за запошљавање, локалним самоуправама и филијалама НСЗ.

У оквиру ове компоненте, извршена је „Процена области, опсега и ефеката активних програма тржишта рада, са фокусом на угрожене категорије, који се спроводе путем локалних акционих планова запошљавања у периоду 2010 –2016.ˮ, чији су резултати представљени на четири регионална састанка одржана са представницима локалних савета за запошљавање, на тему унапређења мера усмерених ка теже запошљивим лицима кроз локалне акционе планове запошљавања (видети под Компонента 2). Битно је напоменути да су ови састанци, поред тима пројекта Техничке подршке, спроведени уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва – СИПРУ (пројекат „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕСРП) са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младихˮ, подржан од Швајцарске агенције за сарадњу и развој - СДЦ), као и уз подршку коју у оквиру Немачке развојне сарадње пружа GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Као резултат одржаних састанака и размене искустава, израђене су „Смернице за развој програма и мера активне политике запошљавања усмерених на теже запошљива лицаˮ, са циљем да се помогне локалним саветима за запошљавање да боље одговоре на потребе локалног тржишта рада и боље таргетирају незапослена лица која припадају рањивим/теже запошљивим категоријама, кроз развој ефикасних активних програма запошљавања (АПЗ) и активних мера запошљавања (АМЗ). Планирано је да се смернице објаве на сајту НСЗ и Министарства, како би биле доступне свим корисницима.

Такође, спроведене су обуке за запослене у Националној служби за запошљавање и локалним саветима за запошљавање, са циљем пружања даље подршке локалним самоуправама у спровођењу активних мера запошљавања намењених теже запошљивим лицима.