Читај ми

Група унутрашње контроле инспекције обавља послове који се односе на: пријем и разматрање притужби  на незаконит или неправилан  рад инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора у области  радних односа, безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите (у даљем тексту: инспектор) и прикупљање одговарајућих доказа за поступке утврђивања њихове одговорности; вршење непосредног надзора ради провере навода из пријава и притужби  на рад инспектора и доношење одлуке о притужбама; предузимање одговарајућих мера ради провере навода и спроводи поступак у  вези иницијативе за спровођење дисциплинских поступака против  инспектора; предузимање радњи на откривању и спречавању незаконитог  и несавесног чињења  у раду инспектора; предузимање радњи на откривању и спречавању појава корупције и других видова противправног и несавесног обављања радних дужности инспектора; поступање по пријавама у вези  сукоба интереса  инспектора и достављање извештаја о раду  министру  и Координационој комисији у прописаном року, као и на њихов захтев и друге послове из ове области.

 

Контакт:

Адреса: Теразије 41, III спрат, канцеларија 60

(Адреса за пошту: Немањина 22-26)

Телефон: + 381 11 3345 107

E-mail: kontrola@minrzs.gov.rs