Група унутрашње контроле инспекције

Читај ми

Група унутрашње контроле инспекције обавља послове који се односе на: пријем и разматрање притужби на незаконит или неправилан рад и прикупљање одговарајућих доказа за поступке утврђивања одговорности инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора у области  радних односа, безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите (у даљем тексту: инспектор); вршење непосредног надзора ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора; предузимање радњи на откривању и спречавању незаконитог и несавесног чињења, откривању и спречавању појава корупције и других видова противправног и несавесног обављања радних дужности инспектора; превентивно деловање у виду давања савета и препорука за законито, правилно и етичко поступање и понашање инспектора; проверу инспектора и кандидата за инспекторе у погледу интегритета и професионалних компетенција; креирање и реализацију обука и других облика информисања и стручног усавршавања у циљу примарне превенције инспектора;  

спровођење дисциплинских поступака против инспектора.

 

Контакт:

Адреса: Теразије 41, III спрат, канцеларија 60

(Адреса за пошту: Немањина 22-26)

Телефон: + 381 11 3345 107

E-mail: kontrola@minrzs.gov.rs