Aa

Aa

Сектор за ПИО и борачко инвалидску заштиту

Читај ми

Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту обавља послове који се односе на припрему нацрта закона и других прописа у области пензијског и инвалидског осигурања и добровољног пензијског осигурања, социјално осигурање и заштиту војних осигураника; припрему нацрта билатералних и мултилатералних споразума и административних споразума о социјалном осигурању; праћење стања у области пензијског и инвалидског осигурања и добровољног пензијског осигурања, као и усклађивање пензија и материјалног положаја пензионера; послове који се односе на израду нацрта закона и других прописа у области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата, заштите ратних меморијала, као и обележавање значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије; координирање активности у циљу унапређења положаја корисника борачко инвалидске заштите и области неговања традиција ослободилачких ратова Србије.


У Сектору за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту, образују се уже унутрашње јединице:

 

1)   Одсек за нормативне, управно-надзорне послове и послове координације социјалне сигурности;

 

2)   Група за планирање, статистику и анализу пензијског система;

 

3)   Одељење за нормативне и послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије;

 

4)   Одељење за нормативне и управно-надзорне послове за борачко-инвалидску заштиту.