Aa

Aa

Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

Читај ми

Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности обавља послове који се односе на: припрему и анализу информација и других аналитичких материјала у циљу промоције антидискриминационе политике и родне равноправности, као и осмишљавање мера и активности у циљу интегрисања породица интерно расељених лица, повратника на основу споразума о реадмисији, радних миграната, ромског становништва, жртава трговине људима, лица лечених од болести зависности, лица са ХИВ/АИДС, бивших осуђеника и других маргинализованих друштвених група.


У делокругу надлежности Сектора је израда закона и других прописа у области антидискриминације и унапређења родне равноправности, као и давање мишљења и предлагање мера за спровођење наведених прописа, израда анализа, извештаја и информација о стању и примени прописа у наведеној области, праћење  развоја правних тековина ЕУ у овој области, праћење и припрема извештаја о примени међународних конвенција, праћење спровођења препорука Комитета УН о елиминацији дискриминације жена (ЦЕДАЊ) и обављање послова у вези са међународном сарадњом и активности које се тичу приступа међународним донаторским фондовима.


Сектор обавља послове, који се односе на припрему и праћење стратешких докумената у вези са: јачањем положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији, радом Савета Владе Републике Србије за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2014-2018. године и координирањем рада државних органа, чланова Савета, на овом пољу; праћењем и предлагањем мера у области унапређења родне равноправности, и учествованјем у припреми и спровођењу стратешких докумената из своје надлежности; израдом аката о именовању директора, Управног одбора и Надзорног одбора Центра за заштиту трговине људима; праћењем и пружањем подршке раду невладиних организација које се баве оснаживањем жена, обезбеђивањем стручне помоћи у припремању и реализацији  програма и пројеката невладиних организација у области антидискриминације и родне равноправности.


Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности поступа по представкама грађана и једном месечно организује „отворена врата“; као и семинаре, скупове и конференције у вези са овом проблематиком.


Сектором за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности руководи в.д. помоћница министра Нина Митић.