Aa

Aa

НЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (ГИЗ)

Читај ми

Актуелни пројекти:

 

 

Пројекат „Саветовање о миграцијама у Србији - Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) – „Миграције за развој “–техничка подршка

 

Споразум о спровођењу техничке сарадње на пројекту „Саветовање о миграцијама у Србији - Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) између  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Немачке агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) потписан је 9. новембра 2016. године.

 

Свеобухватни циљ Пројекта је јачање развоја земаља порекла миграната, као и поспешивање доприноса миграната у земљама порекла и унапређивање оквирних услова за легалну радну миграцију и циркуларну миграцију у одређеним партнерским земљама, пружање информација потенцијалним мигрантима о перспективама и могућностима за легалну радну миграцију, о стручном образовању и шансама за каријеру - како у Немачкој, тако и у Србији.

ДИМАК има за циљ пружање информација потенцијалним мигрантима о перспективама и могућностима за легалну радну миграцију, о стручном образовању и шансама за каријеру - како у Немачкој, тако и у Србији.

Српски партнер је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, које координира сарадњу са Националном службом за запошљавање Републике Србије и њеним Миграционим сервисним центром у Београду.

Овај циљ се реализује у оквиру пет области деловања:

 1. Саветовање за миграциону политику,
 2. Саветовање за миграције,
 3. Развојно оријентисан повратак миграната-пренос знања путем повратка стручњака у земљу порекла,
 4. Сарадња са дијаспором (организације миграната и стручњаци из дијаспоре),
 5. Пословне идеје за развој.

Временски оквир сарадње је до 31. октобра 2019. године

 

Следеће активности су  спроведене током 2018. године:

- Подизање капацитета запослених у НСЗ и Миграционим сервисним центрима:

- Реновирање канцеларијског простора Миграционог сервисног центра у Београду и просторија за тренинге НСЗ

- Софтвер за ИТ одељење НСЗ (за праћење и статистику)

- Информативни материјал НСЗ на брајевој азбуци за слабовиде кориснике НСЗ (израда/штампање)

- Тактилне стазе и рампе у НСЗ филијалама за кориснике са инвалидитетом у преко 40 општина у Србији

- Организација информативних дана у сарадњи са немачком службом за запошљавање и НСЗ

- Израђен свеобухватни електронски каталог услуга за саветнике који раде на реинтеграцији повратника по Споразуму о реадмисији (запошљавање, становање, здравствена и социјална помоћ, као и образовање)

- Подржани пројекти које раде на реинтеграцији повратника

Планира се продужетак сарадње након истека пројекта  


Пројекат „Подстицање запошљавања младих”

 

Пројекат има за циљ унапређење услова за боље позиционирање младих између 15 и 35 година старости на тржишту рада, уз успостављање и јачање локалних инцијатива за запошљавање младих. Пројекат је иницирао стручни Национални дијалог за подстицање запошљавања младих који ће препоруке, искуства и знања стечена у току спровођења пројекта интегрисати у политички дијалог у оквиру Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање.

Главна фаза Пројекта јул 2015 - јун 2019. године.


Пројекат „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“-техничка подршка

 

Споразум о спровођењу пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве категорије је потписан 13. децембра 2018. године између Министартсва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Немачке организације за међународну сарадњу.

Пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве категорије“ одобрен је од стране немачког Савезног министарства за привредну сарадњу и развој (БМЗ).

Пројекат има за циљ да оснажи развој институција социјалне заштите на локалном нивоу како би се побољшало пружање социјалних услуга осетљивим категоријама становништва, унапреди процес прикупљања релевантних података и надзор приликом обезбеђивања социјалних услуга осетљивим групама на локалном и националном нивоу као и да се ојача координација и сарадња између релевантних учесника и између учесника и осетљивих категорија.

У мају 2019. године одабрано је  следећих 15 градова и општина ради учешћа у пројекту:

1.Лозница 2. Пландиште 3. Ужице 4. Рума 5. Сремска Митровица 6. Пећинци 7. Крупањ 8. Сјеница 9. Косјерић 10. Ариље 11. Мионица 12. Шид 13. Лајковац 14. Пријепоље 15. Прибој

Шабац, Ваљево, Вршац и Панчево, су укључени у циљу размене искустава и знања са наведеним градовима и општинама, пошто у области социјалне заштите представљају примере добре праксе, док би њима била пружена подршка ограниченог обима, у складу са идентификованим потребама.

Вредност пројекта је 3.000.000 евра. 

Временски оквир сарадње је 31. децембар 2021. године.


Пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ -техничка подршка 

 

Пројекат спроводи Немачка међународна организација за сарадњу( ГИЗ). 

Главни партнер је Канцеларија потпредседника Владе Републике Србије као председавајућег Координационог тела за праћење спровођења Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији од 2016. до 2025. године, остали партнери су: МРЗБСП MПНТР, МДУСЛ, НСЗ, КИРС, СКГО, СИПРУ тим, Национални савет ромске националне мањине. 

Општи циљ пројекта је јачање националних и локалних актера за имплеменатцију и праћење Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији од 2016. до 2025. године, 

Макро ниво: Пројекат је фокусиран на јачање капацитета националних и локалних актера за имплементацију и праћење Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији од 2016. до 2025. године. Пројекат пружа подршку државним структурама директно на националном нивоу, кроз сарадњу и проток информација између министарстава релевантних за имплементацију Стратегије.

Микро ниво: Пројекат подржава локалне структуре у социјалном укључивању кроз пилотирање мера у пет одабраних општина и јачање сарадње између различитих владиних и невладиних актера. Општине ће бити изабране у каснијој фази пројекта

Синергија: Методолошки приступ подстиче сарадњу, дијалог и проток информација како на хоризонталном тако и на вертикалном нивоу између националних институција и између националних и локалних органа власти.

Људска права: Пројекат прати приступ заснован на људским правима, фокусирајући се на антидискриминацију која ће се решавати мерама изградње капацитета релевантних актера. Други важан циљ је родна равноправност.

 

Пројекат се састоји из три компоненте:

1. Подршка Координационом телу за имплементацију и праћење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња

2. Спровођење мера против дискриминације са посебним фокусом на радна питања

3. Подршка локалним структурама у процесу социјалног укључивања кроз пилотирање мера у одабраним градовима и општинама са посебним фокусом на запошљавање повратника и других тешко запошљивих група кроз развој вештина, сарадњу са посовним секторе и грантове (Иницијатива за инклузију-фаза 2)

Очекивани резулати пројекта су:

• Јачање структура националних и локалних актера, као и механизама за имплементацију Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији 2016. до 2025. године на националном и локалном нивоу. Механизам обухвата локалне акционе планове, мобилне тимове за социјално укључивање и координатора за инклузију Рома.  

• Побољшање имплементације циљева и захтева Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији 2016. до 2025. године. Развој / ревизија и имплементација локалних акционих планова биће подржана у пет пилот општина.

• Спровођење мера против дискриминације са посебним фокусом на родна питања.


Завршени пројекат

 

Пројекат „Иницијатива за инклузију“ (подстицање запошљавања повратника на локалном нивоу)-техничка подршка

 

Меморандум о сарадњи за пројекат „Иницијатива за инклузију“између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Немачке организација за међународну сарадњу (ГИЗ)  потписан је 19. марта 2018. године.

 

Сврха пројекта је стварање основе за реализацију иновативних локалних идеја за запошљавање повратника - тражилаца азила, потенцијалних тражиоца азила, Рома и припадника других маргинализованих и угрожених друштвених група као и размену искустава и примера добрих пракси које ће произаћи из примене конкретних пројеката у седам одабраних градова и општина: Пожаревац, Ариље, Сокобања, Кучево, Нови Пазар, Бечеј и београдска општина Младеновац, као и њима суседним градовима и  општинама, уколико је то применљиво.Иницијатива за инклузију се реализује кроз оидршку седам наведених општина , као и Сталне конференције градова и општина.

Активности су усмерене на пружање подршке повратницима према Споразуму о реадмисији и другим теже запошљивим особама како би се поново интегрисала на тржиште рада и препознала, створила и искористила могућности за (само) запошљавање.

 

Временски оквир сарадње је до 30. априла 2019. године

Вредност пројекта је 1.800.000 евра. 

 

Кључне активности реализоване током 2018. године пројекта „Иницијатива за инклузију“:

 • кроз формалне и неформалне видове образовања обухваћено је 274 лица, од којих 209  жена;
 • кроз практичне видове обуке за стицање посебних вештина обухваћо је 47 лица, од којих 32 жене;
 • кроз специјализоване обуке за покретање приватног бизниса обухваћено је 108 лица, од којих 53 жене;
 • обукама у области каријерног саветовања за (само)запошљавање у Сокобањи и Књажевцу обухваћено је 107 лица,од којих 95 жена;
 • реализацијом пројекта је обезбеђено  (само)запошљавање 185 лица , од којих 75 жена;
 • укупан број корисника овог пројекта је 1030 од којих је 60% жена.

Пројекат се завршио 30.априла 2019. године.

Друга фаза пројекта се одвија кроз пројекат „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који такође спроводи Немачка организација за сарадњу на коме је главни партнер кабинет потпредседнице Владе као председавајућег Координационог тела за праћење реализације Стартегије инклузије Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025.