Aa

Aa

ИПА - Инструмент за претприступну помоћ

Читај ми

 

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) јесте финансијски инструмент ЕУ који подржава стратегију проширења ЕУ, чија намена је да пружи помоћ земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу приступања ЕУ.

 

Надлежности за самостално управљање програмима претприступне помоћи ЕУ (индиректно управљање) пренете су на одговарајућа тела у Републици Србији која су испунила неопходне захтеве, на основу Одлуке Европске комисије о преносу овлашћења за управљање програмима претприступне помоћи ЕУ. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је једна од корисничких институција која има акредитовану ИПА јединицу одговорну за спровођење ИПА пројеката различитих модалитета. Други модалитет је директно управљање средствима ЕУ у ком је ЕУ Делегација Уговорно тело.


АКТУЕЛНИ ИПА ПРОЈЕКТИ

ИПА 2013

У оквиру Секторског програма ИПА 2013 друштвеног развоја кроз Меру 1 и Меру 2 спроводе се 4 пројекта у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП).

 

Мера 1 се односи на повећање делотворности и инклузивности услуга запошљавања путем развоја система обуке заснованог на анализи мањка вештина, осмишљавању и примени програма прилагођених незапосленима и нарочито особама са инвалидитетом и програма субвенција за запошљавање и има општи циљ да допринесе паметном, одрживом и инклузивном расту у Републици Србији путем изградње образованије и вештије радне снаге, унапређења политика социјалне заштите и социјалне укључености осетљивих група, повећавајући могућности за бољи животни стандард у складу са циљевима Стратегије Европа 2020., као и да развије систем који значајно доприноси ефикасном и делотворном усклађивању понуде и потражње и функционисању целокупног тржишта рада, са посебним акцентом на укључивању ОСИ. Планирана вредност пројекта у оквиру Мере 1  је била 7.000.000,00 евра, а тренутно се спроводе 2 пројекта: 

 1. „Техничка помоћ за изградњу капацитета у области политике запошљавања” (уговор о услугама)
 2. „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање“ (директни грант)

 

Уговор о услугама 

 „Техничка помоћ за изградњу капацитета у области политике запошљавања”

 

 • Техничку подршку обезбеђује PLANET S.A. у конзорцијуму са BEST, AECOM International Development Europe SL, Економским институтом у Београду и CREFOP. 
 • Вредност пројекта је 1.829.050,00 евра. Уговор о спровођењу техничке подршке потписан је 01.06.2017. године, а имплементација активности је отпочета 30.08.2017. године. 
 • Период реализације пројекта је 31 месец (30.08.2017. – 30.03.2020.).
 • Пројекат финансира Европска унија, а суфинансира из буџета Републике Србије, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вредности од 10%.
 • Уговорна страна у овом пројекту је Министарство финансија, Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ. Главни корисник пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 • Главни фокус пројекта „Техничка помоћ за изградњу капацитета у области политике запошљавања” је на развоју система и процеса који у значајној мери доприносе ефикасном и делотворном повезивању понуде и потражње радне снаге и свеукупном функционисању тржишта рада, са посебним освртом на укључивање особа са инвалидитетом. У том циљу, пројекат „Техничка помоћ за изградњу капацитета у области политике запошљавања” пружа подршку националним институцијама у области запошљавања, и то Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП), Националној служби за запошљавање (НСЗ) и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом (ППРЗ-ОСИ), да развију модеран систем организације обука за незапослене и креирају и спроводе мере активне политике запошљавања. 
 • Пројекат доприноси општим стратешким циљевима Националне стратегије запошљавања за период 2011–2020. године, односно паметном, одрживом и инклузивном расту у Републици Србији изградњом образованије и квалификованије радне снаге, унапређењем социјалног укључивања угрожених група становништва и пружањем већих могућности за бољи животни стандард у складу са циљевима утврђеним у стратегији Европа 2020. 
 • Сврха пројекта је:
 1. смањење неусклађености између постојећих и потребних квалификација на тржишту рада путем унапређења система обука НСЗ и 
 2. побољшање ефеката мера и услуга у области запошљавања прилагођених потребама особа са инвалидитетом. 

Пројекат треба да постигне следеће резултате: 

-  Утврђивање јаза између постојећих и потребних вештина у циљу повећања запошљивости незапослених на евиденцији НСЗ и унапређења квалитета програма обука НСЗ.

-  Унапређење процеса организације обука НСЗ

-  Унапређење услуга и мера запошљавања за особе са инвалидитетом које реализује НСЗ

-  Унапређење квалитета професионалне рехабилитације и стручног оспособљавања у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

-  Подршка за НСЗ и МРЗБСП за делотворно спровођење и праћење Директног гранта ИПА 2013 за НСЗ

-  Информисање и делотворна комуникација о пројекту према најважнијим заинтересованим актерима и широј јавности у циљу веће видљивости активности усмерених ка осетљивим групама на тржишту рада, финансираних заједнички из републичког буџета и средствима ЕУ.

 

Директни грант

 „Подршка Националној служби за запошљавање“


 

 • Пројекат „Подршка Националној служби за запошљавање“ је директни грант додељен Националној служби за запошљавање. 
 • Вредност пројекта је 4.996.090,89 евра. Уговор о директном гранту је потписан 16.05.2017. године, а имплементација активности је отпочета 15.01.2017. године. 
 • Период реализације пројекта је 28 месеци и 23 дана (15.01.2017. – 06.06.2020.).
 • Пројекат финансира Европска унија, а суфинансира из буџета Републике Србије, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вредности од 10%.
 • Корисници гранта су Национална служба за запошљавање (НСЗ) и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП), док су крајњи корисници теже запошљива лица са евиденције НСЗ-а у складу са националним акционим планом запошљавања (НАПЗ-ом) за текућу годину.
 • Општи циљ пројекта је да допринесе ефикасном и делотворном усклађивању понуде и потражње на тржишту рада и општем функционисању тржишта рада. Програм запошљавања НСЗ, који се састоји од 4 активне мере политике запошљавања обухваћене пројектом, подржан је кроз доделу директног гранта. Пројекат је намењен теже запошљивим лицима са евиденције НСЗ.
 • Активности које треба да буду спроведене и финансиране из средстава пројекта су:
 1. Обуке на захтев послодавца - Програм обука на захтев послодавца спроводи се у циљу стицања знања и вештина потребних за обављање радних задатака на конкретном радном месту, на захтев послодавца. Очекује се да ће најмање 800 лица бити укључено у обуке на захтев послодавца.
 2. Субвенције за отварање нових радних места - Додељују се послодавцима из приватног сектора, као једнократна исплата у циљу запошљавања теже запошљивих група. Очекује се да ће бити отворено најмање 1000 радних места на основу доделе субвенција.
 3. Субвенције за самозапошљавање - Додељују се незапосленим лицима за оснивање радње, задруге или другог облика предузетништва, као и ради оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива радни однос у њему. Очекује се да ће најмање 1050 лица бити укључено у програм субвенција за самозапошљавање.
 4. Обуке за потребе тржишта рада - У оквиру ове активности биће организована и спроведена обука за завариваче са атестом. Очекује се да ће ннајмање 175 лица укључено у обуке.

 

Меру 2 се односи на социјално укључивање и смањење сиромаштва осетљивих и вишеструко рањивих група са посебним акцентом на деци, старијима, особама са инвалидитетом и корисницима социјалне помоћи и има за општи циљ да допринесе паметном, одрживом и инклузивном расту у Републици Србији путем изградње образованије и вештије радне снаге, унапређења политика социјалне заштите и социјалне укључености осетљивих група, повећавајући могућности за бољи животни стандард у складу са циљевима Стратегије Европа 2020., као и да унапредити социјалну укљученост и реинтеграцију осетљивих група путем унапређења мера образовања и социјалне заштите и делотворних услуга у заједници, са посебним акцентом на смањење стопе прераног напуштања школовања, бригу о породици и приступу правди за децу. Планирана вредност пројекта у оквиру Мере 2 је била 6.200.000,00 евра, а тренутно се спроводе 2 пројекта:

 1. „Подршка развоју регулаторних механизама из области социјалне заштите” (уговор о услугама)
 2. „Развој ефикасних услуга у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу” (Грант шема )

Уговор о услугама 

„Подршка развоју регулаторних механизама из области социјалне заштите” 

 

 • Техничку подршку обезбеђује конзорцијум партнера НИРАС, Проман и КПМГ. 
 • Уговорно тело у овом пројекту је Министарство финансија, Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ (ЦФЦУ). Главни корисник пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП). 
 • Вредност пројекта је 891.500,00 евра. Уговор о спровођењу техничке подршке потписан је 06.06.2017. године, а имплементација активности је отпочела 19.06.2017. године. 
 • Период реализације пројекта је 34 месеци (19.06.2017. – 19.04.2020.).
 • Пројекат финансира Европска унија, а суфинансира из буџета Републике Србије, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вредности од 10%.
 • Општи циљ је доприношење паметном, одрживом и инклузивном развоју Републике Србије кроз покретање активности које смањују неједнакости и јачају социјалну заштиту, кохезију, инклузију, економију и запошљавање у складу с циљевима утврђеним стратегијом “Европа 2020”, те опипљивијим резултатима за најугроженије групе у Србији.
 • Сврха пројекта је да пружи техничку подршку Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у реализацији 30 грант уговора у оквиру Грант шеме „Развој ефикасних услуга у области образовања и социјалне заштите“ и тиме ојача постојеће капацитете у министарству и ИПА јединицу кроз Компоненту 1. Кроз Компоненту 2 предвиђена је подршка корисницима бесповратних средстава у развоју одговарајућих процедуралних, административних и буџетских механизама, како би се осигурала пуна финансијска одрживост услуга које ће пружати. Техничка помоћ пружа подршку министарству у изради методологије за пилотирање иновативних инструмената у регулаторном оквиру социјалне заштите у Србији, укључујући и израду Стратегије социјалне заштите 2019-2025 и релевантног Акциони плана кроз Компоненту 3.

Грант уговор – Грант шема

“Развој ефикасних услуга у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу”

 

 • У оквиру ове грант шеме “Развој ефикасних услуга у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу” је додељено 30 грант уговора (бесповратне помоћи) општинама и невладиним организацијама, носиоцима пројеката у вредност од 5.252.596,00 евра.
 • Грант шема обухвата три лот-а (области):
 • ЛОТ-а 1: Успостављање, унапређење и / или одржавање (стандардних или иновативних) социјалних услуга које омогућавају социјалну заштиту, инклузију и независни живот најугроженијих група у Србији, где је експлицитни, али не и ексклузивни фокус, дат на наставак деинституционализације одраслих особа са менталним или интелектуалним потешкоћама, као посебан под-приоритет. Унутар ЛОТ-а 1 се спроводе 24 грант уговора.
 • ЛОТ-а 2: спровођење иницијативе социјалног предузетништва са јасним друштвеним циљем. Унутар ЛОТ-а 2 се спроводе 3 грант уговора.
 • ЛОТ-а 3: превенција раног напуштања школе и осипања из система образовања. Унутар ЛОТ-а 3 се спроводе 3 грант уговора.
 • Период реализације пројеката у оквиру грант шеме је од 12 до 24 месеци, почев од 06. јуна 2017. године.
 • Пројекат финансира Европска унија, а суфинансира из буџета Републике Србије, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вредности од 10%.
 • Општи циљ пројекта: Помоћ најосетљивијим друштвеним групама и јачање система социјалне заштите у Републици Србији.


 

ИПА 2014 

Aкциони ИПА програм за Републику Србију за 2014. годину, Акција број 9: „Запошљивост младих и активна инклузија” - ИПА 2014:

 

У оквиру Резултата 1, спроводе се два уговора укупне вредности 4.666.014,11 евра:

 1. Уговор о услугама „Техничка помоћ за подршку социјалној укључености младих кроз иновативне, интегрисане и прилагођене услуге“, вредност: 596.800,00 евра, период реализације: 28 месеци (18.02.2019 - 18.06.2021).
 2. Грант уговор (Уговор о бесповратним средствима) - Грант шема „Развој иновативних, интегрисаних услуга за младе и модела активне инклузије“, реализује се 24 грант уговора укупне вредности 4.069.214,11 евра; период реализације пројеката je од 15 до 24 месеца, почев од 24.12.2018. године.

У оквиру Резултата 3, спроводи се: 

 1. Твининг уговор „Подршка и унапређење безбедности и здравља на раду и инспекције рада у Републици Србији”, вредност: 1.500.000,00 евра; период реализације: 24 месеца (22.02.2019 - 21.02.2021).


 

Пројекат „Подршка европске уније активном укључивању младих“ 

 

 • Пројекат „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, укупне вредности 4,7 милиона евра, финансира Европска унија, у оквиру Акционог ИПА програма за Републику Србију за 2014. годину (ИПА 2014), а суфинансира из буџета Републике Србије преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства омладине и спорта. 
 • Пројектом управља Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) - Тело за уговарање. Пројекат спроводи Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, главна корисничка институција, у сарадњи са Министарством омладине и спорта. Крајњи корисници пројекта су грађани Србије – млади и припадници рањивих и/или угрожених група.
 • Пројекат има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, нарочито младих, кроз унапређење омладинских активности, рано стицање радног искуства и предузетничке праксе и активирање корисника социјалне политике и социјалне заштите. 
 • Пројекат се спроводи кроз 2 уговора:
 1. Уговор о услугама „ Техничка помоћ за подршку социјалној укључености младих кроз иновативне, интегрисане и прилагођене услуге“
 2. Грант уговор „Развој иновативних, интегрисаних услуга за младе и модела активне инклузије“

 

Уговор о услугама 

„Техничка помоћ за подршку социјалној укључености младих 

кроз иновативне, интегрисане и прилагођене услуге“


 

 • Техничку подршку обезбеђује конзорцијум који чине “Eptisa Southeast Europe” д.о.о. (Србија) и “EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.” (Шпанија), а укључује подршку током имплементације грант шеме, као и друге активности у вези са активним укључивањем младих.
 • Вредност пројекта је 596.800,00 евра. Уговор о спровођењу техничке подршке потписан је 23. децембра 2018. године. Период реализације пројекта је 28 месеци (18.02.2019 - 18.06.2021).
 • Пројекат финансира Европска унија, а суфинансира из буџета Републике Србије, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вредности од 10%.
 • Општи циљ је повећање запослености, нарочито младих, кроз унапређење омладинских активности, рано стицање радног искуства и предузетничке праксе и активирање корисника социјалне политике и социјалне заштите.
 • Сврха пројекта:

-  Пружање техничке помоћи корисничким институцијама (Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као главној корисничкој институцији, Министарству омладине и спорта, као секундарној корисничкој институцији и Телу за уговарање (Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ - ЦФЦУ) у управљању Грант шемом, на ефикасан и правовремен начин;

-  Јачање капацитета локалних корисника бесповратних средстава у управљању пројектима које финансира ЕУ, чиме се осигурава успешна имплементација иницијатива за запошљавање младих и механизми и модели активног укључивања;

-  Подршка ефикасном запошљавању младих и запошљивости и развоју политике активног укључивања на основу резултата додељених грант пројеката.

 • Пројекат техничке помоћи спроводи се кроз 4 компоненте:

Компонента 1: Техничка помоћ корисничким институцијама (Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству омладине и спорта и Телу за уговарање (Министарство финансија, ЦФЦУ) у управљању Грант шемом;

Компонента 2: Јачање капацитета локалних корисника грантова у управљању пројектима које финансира ЕУ;

Компонента 3: Подршка ефикасном развоју политике засноване на преносу резултата из финансираних пројеката;

Компонента 4: Међусекторске активности (активности везане за све 3 компоненте, дисеминација резултата, видљивост у складу са правилима ЕУ).


 

Грант уговор – Грант шема

„Развој иновативних, интегрисаних услуга за младе и модела активне инклузије“ 

 

 • У оквиру Грант уговора „Развој иновативних, интегрисаних услуга за младе и модела активне инклузије“, Европска унија и Влада Републике Србије, бесповратно су доделили 24 гранта (пројеката), у вредности од 4.069.214,11 евра. 
 • Грант шема обухвата два лот-а (области):

Лот 1: Запошљивост младих, у оквиру које је одобрено 12 пројеката, укупне вредности 2.190.778,46 евра. Ова област усмерена је на друштвене иновације у сфери запошљивости младих, са фокусом на међусекторску сарадњу ради развоја одрживих решења која одговарају потребама младих; 

Лот 2: Активно укључивање, у оквиру које је одобрено је 12 пројеката, укупне вредности 1.878.435,65 евра. Ова област обухвата реализацију мера активног укључивања у Србији усмерених на различите угрожене групе, највише кориснике социјалне заштите, путем спровођења интегрисаних мера активације и промовисања међусекторске сарадње на свим нивоима.

 • Период реализације пројеката у овиру грант шеме је од 15 до 24 месеци, почев од 24. децембра 2018. године.
 • Пројекат финансира Европска унија, а суфинансира из буџета Републике Србије, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вредности (5%) и Министарства омладине и спорта (5%).
 • Општи циљ пројекта је подстицање кохезије економије високе стопе запослености реализацијом приоритета из Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике. 
 • Специфични циљ је повећање запослености кроз унапређење омладинских активности, рано стицање радног искуства и подузетничке праксе и активирање корисника социјалне заштите.
 • Очекивани резултат је промоција и унапређење запошљивости младих која треба да резултира у успостављању и реализацији иновативних и интегрисаних услуга које су прилагођене младима као и реализацији модела и пакета за активну инклузију. 
 • Пројекте у оквиру грант шеме ће спроводити јединице локалне самоуправе, организације цивилног друштва (невладине организације, удружења грађана итд.), институције социјалне заштите, центри за социјални рад, фондације и образовне установе. 

 

Твининг пројекат 

„Подршка и унапређење безбедности и здравља на раду и инспекције рада 

у Републици Србији” 

 • Пројекат „Подршка и унапређење безбедности и здравља на раду и инспекције рада у Републици Србији”, укупне вредности 1.500.000,00 милиона евра, финансира Европска унија, у оквиру Акционог ИПА програма за Републику Србију за 2014. годину (ИПА 2014). 
 • Пројектом управља Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).
 • Пројекат спроводи словачко-чешки конзорцијум. Твининг партнери, земље чланице потписнице су Министарство за рад, социјална питања и породицу Словачке Републике (водећи партнер), Државни инспекторат за рад, Чешка Република (јуниор партнер) и Регионална развојна агенција, Словачка Република (подршка пројекту).
 • Крајњи корисник пројекта je Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док су крајњи примаоци Управа за безбедност и здравље на раду и Инспекторат за рад.
 • Период реализације пројеката је 24 месецa (22.02.2019. - 21.02.2021.), а извршни период је 27 месеци. Уговор је потписан 21.12.2018. године.
 • Општи циљ пројекта је унапређење безбедности и здравља на раду у Републици Србији. 
 • Посебни циљеви: 

-  Оснажени капацитети инспекције рада кроз унапређене стручних компетенција инспектора рада за потребе обављања инспекција над поштовањем закона и прописа који се односе на безбедност и здравље на раду и унапређене и стандардизоване активности инспекције рада кроз новоуспостављене процедуре, стандарде и методе рада. 

- Завршена припрема транспарентног и функционалног посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести креирањем финансијских олакшица којима би се финансирало спречавање појаве повреда на раду и професионалних болести (раздвајање трошкова за повреде на раду од оних за професионалне болести и њихово издвајање од других накнада на основу здравственог и пензијског и инвалидског осигурања), да службе за здравствену заштиту оснаже улогу служби медицине рада (унапређење законодавног оквира преношењем Директиве 89/391/ЕЕЗ) и стварање услова за успостављање модела (информационог) система за вођење статистике о повредама на раду и професионалним болестима према Европској методологији повреда на раду (ESAW). 

 • Резултати пројекта по компонентама:

Компонента 1. Јачање капацитета инспекције рада  

Резултат 1.1: Унапређено стручно знање инспектора рада о инспекцији над поштовањем захтева за безбедношћу и здрављем на раду и успостављен систем континуираног образовања.   

Резултат 1.2: Унапређене и стандардизоване радне активности инспекције рада и развијен вишегодишњи стратешки план активности инспекције рада. 

Компонента 2. Унапређен законодавни оквир осигурања од повреда на раду и професионалних болести које покрива систем здравственог и инвалидског осигурања 

Резултат 2.1: Унапређен законодавни оквир и систем регистрације осигурања од повреда на раду и професионалних болести.   

Резултат 2.2: Оснажена улога служби медицине рада  


 

ИПА 2016

Програм: "ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома"

 

Програм ИПА 2016 "ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", укупне вредности 4.200.000,00 евра, финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО). Период реализације је 36 месеци  од децембара 2017. до  децембар 2020. године. 

 

Програм има за циљ унапређење и оснаживање локалних заједница за укључивање Рома. Општи циљ програма је подршка процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођењу приоритетних стратешких мера из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.


 

Програм се састоји из три компоненте:

КОМПОНЕНТА 1: Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама

Циљ компоненте 1 је да пружи свеобухватну подршку ЈЛС у унапређењу/развоју ЛАП за инклузију Рома, успостављању и функционисању мултисекторског радног тела и мобилних тимова за инклузију Рома. Поред тога, у оквиру ове компоненте биће пружене обуке, размена најбољих пракси и саветодавна подршка свим локалним самоуправама са ромском популацијом. 

 

КОМПОНЕНТА 2: Подршка спровођењу локалних мера за инклузију Рома (грант шема)

Циљ компоненте 2 је пружање финансијске подршке градовима/општинама кроз грант шему у циљу решавања приоритетних питања у локалним заједницама идентификованих у складу са политикама инклузије Рома, ЛАП и/или другим стратешким/акционим планским документима који осигуравају делотворно спровођење грант шеме на локалном нивоу.

 

КОМПОНЕНТА 3: Подршка у легализацији стамбених јединица, изради урбанистичких планова и техничке документације за подстандардна ромска насеља

Циљ компоненте 3 је да пружи даљу подршку локалним самоуправама у областима просторне регулације неформалних насеља и побољшању услова живота ромске заједнице. Предвиђене активности у оквиру ове компоненте покренуће  израду урбанистичких планова, пројектно-техничке документације као и спровођењу регулаторног оквира за одрживо становање ромских заједница у одабраним општинама.ИПА 2018

 

Програм: „Европска подршка социјалном становању и активној инклузији“

 

Програм ИПА 2018 „Европска подршка социјалном становању и активној инклузији“ чија вредност је 20 милиона евра финансира Европска унија, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Крајњи корисници су локалне самоуправе.

 

Период реализације је 36 месеци (01.12.2019. - 30.11.2022.) године. Уговор између Делегације Европске уније у Србији и УНОПС-а је потписан у октобру 2019. године.

 

Општи циљ програма: Допринос јачању социјалне инклузије жена и мушкараца, девојчица и дечака који су изложени сиромаштву и социјалној искључености, омогућавајући им да достојанствено живе и активно учествују у друштву. 

 

Специфични циљ програма: Побољшање животних услова за најугроженије жене и мушкарце, девојчице и дечаке који живе у неадекватним / несигурним условима на одржив и одговоран начин до боље инклузије широм Србије.

 

Пројекат треба да допринесе следећим резултатима:

Резултат 1: Капацитети институција / органа / организација које пружају услуге становања и активног укључивања ојачани су за ефективно и родно одговорно планирање и имплементацију стамбених програма и релевантних услуга подршке.

 

Резултат 2: Адекватна решења за стамбена питања пружена најугроженијим женама и мушкарцима, девојчицама и дечацима. 

 

Резултат 3: Запошљавање, социјалне, образовне и здравствене услуге, комплементарне стамбеном збрињавању, пружене најугроженијим женама и мушкарцима, девојчицама и дечацима. 

 

За резултате 1 и 2 задужено је Министарство грађевинарства, саобраћаја,  и инфраструктуре, док је за резултат 3 задужено Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.ЗАВРШЕНИ ИПА ПРОЈЕКТИ 

ИПА 2012

 

1. Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице (Грант шема)

Вредност уговора износила је 5.000.000 евра.

 

Циљ уговора био је унапређење социјалне инклузије и смањење сиромаштва међу припадницима најугроженијих и најсиромашнијих друштвених група. 

 

2.  Подршка Европске уније инклузивном друштву - Техничка помоћ за спровођење грант шеме (Уговор о услугама)

Вредност уговора износила је 1.500.000 евра.

 

Техничка помоћ  пружала је помоћ како Министарству тако и корисницима бесповратне помоћи у спровођењу грантова.

 

3.   Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама (Директни грант)

Вредност уговора додељеног Националној служби за запошљавање износила је  6.500.000 евра.

 

4.   Техничка помоћ за управљање Директним грантом у области политике запошљавања - Техничка помоћ за спровођење директног гранта (Уговор о услугама)

Вредност уговора износила је 1.500.000 евра.

 

5.   Унапређење социјалног дијалога у Републици Србији  (Твининг уговор)

Вредност уговора износила је 1.500.000 евра.