Aa

Aa

ИПА 2012 ДИРЕКТНИ ГРАНТ „ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА - ЕУ ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ГРУПАМА”

Читај ми

Пројекат је финансиран од стране Европске уније (ЕУ-ИПА 2012). Уговарачко тело је Делегација Европске уније у Републици Србији (ДЕУ), а спроводила га је Национална служба за запошљавање Србије (НСЗ). Уговор о директном гранту је потписан 22. априла 2014. године, а завршен је 20.12.2017. године. Укупна средства пројекта су: директни грант финансиран од стране Европске уније у износу од 6.500.000 евра, док је из буџета Националне службе за запошљавање издвојено 3.600.000 евра на име кофинансирања пројекта.

У оквиру пројекта финансиране су следеће мере активне политике запошљавања:

1.   Професионална оријентација и каријерно саветовање – НСЗ помаже незапосленима у тражењу посла путем спровођења активности у клубовима за тражење посла, центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) и самоуслужним радним станицама. Из средстава пројекта финансирано је отварање 60 нових клубова за тражење посла, 20 нових Центара за информисање и професионално саветовање и 80 нових самоуслужних јединица у просторијама НСЗ, односно локалних самоуправа и ангажована су новозапослена лица, чије су зараде финансиране из средстава пројекта.

  • Клубови за тражење посла помажу незапосленима да усвоје вештине/знања потребне за активно тражење посла и одреде своје професионалне циљеве, подижу мотивацију незапослених лица и припремају их на бољу адаптацију на неуспех приликом конкурисања за посао. У клубовима за тражење посла незапослени добијају информације о слободним радним местима и размењују искуства о интервјуима послодаваца са потенцијалним запосленима.
  • Центри за информисање и професионално саветовање (ЦИПС), обезбеђује подршку у доношењу одлуке о избору занимања и пружају услуге каријерног вођења. Да би ЦИПС-ови одговорили захтевима и били сврсисходни потребно је да се обезбеде неопходни садржаји. Циљ пројекта је да, поред ширења мреже, ЦИПС-ови у Србији буду у стању да понуде услуге по угледу на земље које имају добро разрађене концепте.
  • Самоуслужне радне станице су информативни пунктови где незапослени могу да претражују објављена слободна радна места, кроз базу података НСЗ или кроз друге изворе.

2.   Обуке према потребама тржишта рада – циљ директног гранта је био да се, поред незапослених који су укључени у програм обука из средстава Националне службе, у обуке укључи још 1000 незапослених лица са ниским квалификацијама и без квалификација, 1000 младих незапослених са ниским квалификацијама и без квалификација и 2000 дугорочно незапослених. За додатних 1400 људи планирана је обука о основним компјутерским вештинама (ECDL - European Computer Driving Licence), с обзиром да је исказана велика потреба за тим вештинама на тржишту рада. У обуке је укључено преко 4400 лица.

3.   Каравани за запошљавање – представљају нову услугу Националне службе за запошљавање у неразвијеним и мање развијеним општинама. С обзиром на то да одређени број становника у руралним и/или мање приступачним местима у Србији, из различитих разлога, није у евиденцији НСЗ и самим тим не користи услуге које Национална служба пружа, саветници у оквиру каравана за запошљавање путују на удаљене локације како би били сигурни да су људи који живе у тим подручјима информисани. Пројекат је финансирао спровођење читаве активности – од набавке теренских путничких возила, преносиве рачунарске опреме за мобилне тимове и промотивног материјала, до накнаде за гориво. О услугама НСЗ информисано је преко 5000 лица, док је на евиденцију НСЗ пријављено преко 1000 лица.

4.   Програм приправника – мера коју НСЗ спроводи већ дуже време и која се у пракси показала као веома делотворна. С обзиром на то да је овај пројекат фокусиран на угрожене групе незапосленог становништва, покренут је програм приправника за лица из руралних подручја код послодаваца из руралних подручја. Програм је био намењен послодавцима који запошљавају особе које први пут заснивају радни однос као приправници, ради оспособљавања за самосталан рад у струци и полагање приправничког, односно стручног испита. У програм је укључено 264 лица.

5.   Јавни радови – нова мера одобрена од стране ДЕУ адендумом Уговора о директном гранту. Било да планирано да се најмање 1.195 лица из тешко запошљивих група (укључујући и особе са инвалидитетом) укључи у јавне радове, док је укупан број укључених лица преко 1300.