Aa

Aa

ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА

Читај ми

Пројекат техничке помоћи „Даље интегрисање система за прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирање и спровођење мера активне политике запошљавања и усклађивање Националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима” допринео је одржавању и даљем развијању система за мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања и прогнозирање трендова на тржишту рада, пружио помоћ институцијама тржишта рада да користе резултате испитивања тржишта рада и евалуација мера активне политике запошљавања за креирање и спровођење политике запошљавања и ускладе националну класификацију занимања са ISCO 08 стандардима.
Пројекат је финансирала Европска унија из ИПА 2011 фондова. Пројектом је руководила Делегација Европске уније у Србији, а спроведен је од стране HD European Consulting Group из Београда, у конзорцијуму са Националном службом за запошљавање Републике Француске, Канцеларијом за економску политику и регионални развој Републике Пољске (ЕPRD) и Фондом за развој економске науке Републике Србије (ФРЕН).
Реализација пројекта је почела у септембру 2012. године и трајала је 26 месеци, а укупна вредност пројекта је 1,2 милиона еура.
Корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за запошљавање и Национална служба за запошљавање.

Пројекат се састојао од три компоненте:

Компонента 1: Прогнозе, мониторинг и евалуација – средства за креирање политике запошљавања засноване на подацима. Општи циљ компоненте 1 био је пружање подршке унапређењу методологија за прогнозе, мониторинг и евалуације и спровођењу истраживања и прикупљање и коришћење података (резултата претходно поменутих истраживања) неопходних за планирање политике запошљавања (за НАПЗ и у сврху оперативног планирања НСЗ).
Компонента 2: Помоћ у припреми НАПЗ. Општи циљ компоненте 2 био је пружање подршке развоју оквира политике запошљавања и припреми НАПЗ за 2014. годину и НАПЗ за 2015. годину – на основу података тржишта рада и мониторинга, и у складу са приоритетима политике запошљавања ЕУ и на основу резултата претходног НАПЗ-а.
Компонента 3: Усклађивање националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима. Општи циљ компоненте 3 је израда преосталих описа занимања у складу са ISCO 08 захтевима.