Aa

Aa

Пријаве неправилности и незаконитости

Читај ми

У циљу стварања услова да сви запослени, радно ангажована лица, послодавци, односно сви грађани, државни и други органи, институције и удружења могу доставити сазнања и сумње о неправилностима и незаконитостима у поступању инспектора и државних службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора, у областима које су у надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (области радних односа, безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите) и прикупљања одговарајућих доказа за поступке утврђивање њихове одговорности, омогућено је да се Групи унутрашње контроле инспекције, овог министарства, поред редовне поште, пријава достави и електронским путем.

У пријави је потребно навести што прецизније и детаљније информације и, уколико је могуће, доставити пратећу документацију.

Можете нас контактирати анонимно.

Идентитет лица које изврши пријаву чува се у тајности.

Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора који се писано обрате унутрашњој контроли инспекције имају право на заштиту у складу са законом којим се уређује заштита узбуњивача.

У наставку су адресе на које се могу извршити пријаве о сазнањима и сумњама, као и евентуалним доказима који на то указују.

електронска адреса: kontrola@minrzs.gov.rs или

поштом на адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Група унутрашње контроле инспекције

Немањина 22-26

11000 Београд

Свака пристигла пријава ће бити узета у разматрање и служиће за одређивање будућих активности Групе унутрашње контроле инспекције у зависности од значаја и величине појаве на коју се у пријавама указује.''