Државни секретари

Читај ми

Овлашћења државног секретара уређена су чланом 24. Закона о државној управи. Државни секретар је функционер и помаже министру у оквиру овлашћења која му одреди министар. Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе.

Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје сa престанком дужности министра.
 

Државни секретари :

Бојана Станић

Ненад Нерић

Стана Божовић

Заим Реџеповић

Мујо Муковић

Зоран Антић

Светозар Алексов