Aa

Aa

Спискови подносилаца пријаве који немају трајно решену стамбену потребу и спискови подносилаца пријаве који имају неодговарајући стан: градови Краљево, Крагујевац, Врање и Сремска Митровица