Листа кандидата под шифром пријаве као и име и презиме кандидата који су изабрани у конкурсном поступку