Израда Предлога стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2020. до 2025. године