Aa

Aa

Javne nabavke

PROFIL NARUČIOCA

Naziv naručioca: Republika Srbija – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Internet stranica: www.minrzs.gov.rs

PIB: 105007470

Matični broj: 17693697

Šifra delatnosti: 8412

Broj računa: 840-1620-21

Vrsta naručioca: Organ državne uprave