Запосленима у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада

На основу члана 23, став 2, Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др.закон и 47/1 8), члана 18. став 1, тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС", 61). 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/201 1 - одлука ус, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 1 14/2012 - одлука ус, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - исп., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015,

5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 1 13/201 7, 7/2018 - усклађени дин. изн.,

95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн. и 86/2019) и члана 118. ст. 1, тачка 1) и ст. З. Закона о раду

(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука ус, П 3/17 и 95/18 — аутентично тумачење), министар за рад, запошљавагье, борачка и социјална питања, доноси следећу одлуку;