Aa

Aa

Међународна организација рада (МОР)

International Labour Organisation (ILO)

Међународна организација рада (МОР) је специјализована агенција УН која настоји да промовише социјалну правду и међународна људска и радна права. Основана је 1919. године и једина је преживела међународна организација Версајског уговора коју је прузео систем УН.

МОР је постао прва специјализована агенција УН 1946. године.

МОР формулише међународне стандарде рада у форми конвенција или препорука постављајући минимум стандарда о основним радним правима, попут: слободе удруживања, права организовања, колективног преговарања, укидања принудног рада, једнакости у пружању једнаких шанси и третмана, као и других стандарда који регулишу услове који се односе на читав спектар питања из радног права.

Превасходно пружа техничку подршку у пољима:

  • стручних усавршавања и рехабилитације на раду;
  • политике запошљавања;
  • руковођења;
  • радног права и индустријских односа;
  • услова рада;
  • развоја управљачког кадра;
  • сарадње;
  • социјалне сигурности;
  • радне статистике и професионалне сигурности и здравља.

Промовише развој независних организација послодаваца и радника и обезбеђује тренинг и саветодавне сервисе тим организацијама.

Унутар УН система, МОР има јединствену трипартитну структуру која подразумева партиципацију радника и послодаваца као једнаких партнера у односу на владе земаља чланица и управљачке органе.

Web site: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm