Закон о запошљавању странаца

Закон о запошљавању странаца

Читај ми

1. Закон o запошљавању странаца Народна скупштина је усвојила дана 25. новембра 2014. године, а објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 128/14 од 26. новембра 2014. године. Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 4. децембра 2014. године, осим одредаба чл. 5–8. које се примењују од дана ступања Републике у чланство Европске уније (види члан 41. Закона).

2. Странци који су засновали радни однос или раде на основу одобрења за заснивање радног односа која су издата по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона настављају да раде до истека рока на које је одобрење издато (види члан 37. Закона).

3. Прописи донети на основу Закона о условима за заснивање радног односа са страним држављанима („Службени лист СФРЈ”, бр. 11/78 и 64/89, „Службени лист СРЈ”, бр. 42/92, 24/94 и 28/96 и „Службени гласник РС”, број 101/05 - др. закон) остају на снази до дана ступања на снагу прописа донетих на основу овог закона, уколико нису у супротности са одредбама овог закона (види члан 40. Закона).

4. Министар надлежан за послове запошљавања донеће општи акт којим се Закон извршава.

docxЗакон о запошљавању странаца30.52 KB