Установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих у поступку пријема корисника услуге смештаја

Установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих у поступку пријема корисника услуге смештаја

Установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих у поступку пријема корисника услуге смештаја

Читај ми

Пријем нових корисника у домове за смештај одраслих лица

 

Тачка 1


У циљу обезбеђивања благовременог, целовитог, једнаког и законитог поступања установа социјалне заштите, установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслим и старијим лицима, до стварања повољне епидемиолошке ситуације, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је 18.05.2020. године донело Инструкцију о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих у поступку пријема корисника услуге смештаја.

 

Инструкција уређује пријем нових корисника на услугу домског смештаја, на начин да се спречи ширење вируса Цовид 19, тако што је за сваког новог корисника, а пре смештаја, уз осталу документацију потребну за смештај корисника, потребно доставити и здравствену документацију која потврђује да је корисник негативан на вирус – негативан резултат на ПЦР тест, не старији од 72 сата у односу на реализацију смештаја.  Након пријема, корисник обавезно проводи 14 дана од дана пријема у изолацији у оквиру установе/организације, о чему је претходно потребно прибавити сагласност самог корисника или његовог старатеља.

 

Обавезно је коришћење личне заштитне опреме у контакту са корисником у изолацији, а један контакт запосленог са корисником може трајати највише до 15 минута.

 

Применом Инструкције успоставља се пријем нових корисника на начин да организација рада у установи/организација и запослени у њој не могу ни на који начин угрозитити кориснике услуге сместаја.

 

У околностима када је проценом утврђено да је кориснику потребно обезбедити услугу домског смештаја у установи социјалне заштите за смештај корисника или организацији социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслим и старијим лицима, поред основне документације, неопходно је и:

  1. од надлежне здравствене установе захтевати здравствену документацију која потврђује да је корисник негативан на COVID-19 – негативан резултат на PCR тест;
  2. доказ из тачке 1. ове инструкције не може бити старији од 72 сата у моменту реализације смештаја/одлучивања о смештају;
  3. уколико је корисник у стању да искаже своју вољу (није заштићен применом мере старатељске заштите), неопходно је обезбедити пуну партиципацију корисника у поступку и прибавити његово мишљење у складу са Породичним законом и Законом о социјалној заштити и сагласност да по реализацији смештаја проведе 14 дана у изолацији у оквиру установе/организације;
  4. уколико корисник није у стању да искаже своју вољу (заштићен је мером старатељске заштите), осим партиципације корисника у складу са Породичним законом и Законом о социјалној заштити, установа/организација је дужна прибавити сагласност старатеља за примену мере изолације штићеника/корисника у оквиру установе/организације у трајању од 14 дана;
  5. уколико корисник из тачке 4. ове инструкције није заштићен применом мере  старатељске заштите, установа/организација је дужна хитно контактирати надлежни орган старатељства, који је у обавези да, у складу са својим надлежностима,  предузме неодложне мере заштите корисника; 
  6. корисник се по пријему смешта у посебан простор, сам у соби, у односу на остале кориснике на смештају, у коме борави 14 дана од дана пријема;
  7. простор из тачке 6. ове инструкције мора да испуњава основне структуралне стандарде прописане за услугу домског смештаја, у односу на корисничку групу којој корисник припада;
  8. Запослени који је у непосредном контакту са корисником из тачке 6. ове инструкције, у обавези је да користи заштитну опрему. Сваки контакт запосленог са корисником  може трајати  најдуже до 15 минута; 
  9. директор/одговорно лице је дужан да организује рад у оквиру установе социјалне заштите за смештај корисника/организације социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих на начин да организација рада и запослени у њој не могу ни на који начин угрозити кориснике услуге смештаја.

 

Тачка 2.

 

Директор/одговорно лице установе социјалне заштите за смештај корисника или организације социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих дужан је да електронским путем (и путем телефона, уколико је ситуација хитне природе) извештава Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту о сваком пријему корисника услуге смештаја, одмах по извршеном пријему. 

 

Тачка 3.

 

О извршењу ове инструкције стара се директор/одговорно лице установе социјалне заштите за смештај корисника или организације социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја. 

М И Н И С Т А Р

            Зоран Ђорђевић