Aa

Aa

Услови и начин остваривања права на новчану накнаду за случај незапослености са освртом на поступање националне службе за запошљавање за време трајања ванредног стања

Услови и начин остваривања права на новчану накнаду за случај незапослености са освртом на поступање националне службе за запошљавање за време трајања ванредног стања

Услови и начин остваривања права на новчану накнаду за случај незапослености са освртом на поступање националне службе за запошљавање за време трајања ванредног стања

Читај ми

КО МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ?

 

Новчана накнада  је право из осигурања за случај незапослености које се остварује под условима и на начин прописан Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - dr. zakon i 113/17) Право се остварује ако су кумулативно испуњени услови који се односе на:

 

 1. Пријаву на евиденцију незапослених код Националне служе за запошљавање  и подношење захтева у законом прописаном року од 30 дана од дана престанка осигурања  како би се остварио пун обим права;
 2. Минимални стаж осигурања од 12 месеци непрекидно или  12 месеци са прекидима у последњих 18 месеци;
 3. Разлог престанка радног односа, односно престанка осигурања;

 

РАЗЛОЗИ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА ИЛИ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА КОЈИ СУ ОСНОВ ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ 

 

Законом су таксативно набројани разлозо престанка радног односа, односно престанка осигурања који су основ за  остваривање права на новчану накнаду. Право може да оствари незапослено лице коме је радни однос, односно обавезно социјално осигурање престало:

 1. као вишку запослених у складу са законом осим запослених којима је  отпремнина исплаћена на основу одлуке Владе РС у износу већем од износа отпремнине коју би запослени остварио у складу са Законом о раду;
 2.  ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради;
 3. због престанка радног односа на одређено време, привремених и повремених послова, пробног рада;
 4. због престанка функције изабраних, именованих и постављених лица, уколико није остварено право на мировање радног односа или накнаду плате, у складу са законом;
 5. због преноса оснивачких права власника, односно члана привредног друштва; 
 6. отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца у складу са законом (Привремени престанак обављања делатности није основ за остваривање права на новчану накнаду ни за предузетника ни за запослене код истог);
 7. премештаја брачног друга, у складу са посебним    прописима;

 

 Из наведеног произлази да право на новчану накнаду не може да оствари:

 1. Запослени коме је радни однос престао његовом вољом или кривицом.   После престанка радног односа из овог разлога потребно је поново остварити  минимални стаж осигурања од 12 месеци непрекидно или 12 месеци са прекидима у последњих 18 месеци;
 2. Предузетник који је привремено обуставио обављање делатности;
 3. Запослени којима мирују права по основу рада;
 4. Лица којима је престало осигурање  које не укључује и осигурање за случај незапослености ( рад по уговору о делу, сезонски послови у пољопривреди, пољопривредни стаж, естрадни стаж...)
 5. Незапослени коме је престало запослење у иностранству. 

 

ДУЖИНА ИСПЛАТНОГ ПЕРИОДА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

 

Нoвчана накнада исплаћуje сe нeзапoслeнoм:

3 мeсeца, акo има стаж oсигурања oд 1 дo 5 гoдина;

6 мeсeци, акo има стаж oсигурања oд 5 дo 15 гoдина;

9 мeсeци, акo има стаж oсигурања oд 15 дo 25 гoдина;

12 мeсeци, акo има стаж oсигурања дужи oд 25 гoдина;

Гoдинoм стажа oсигурања, сматра сe навршeних 12 мeсeци за кoje je oбвeзник дoпринoса биo oбавeзнo oсигуран.

 

Изузeтнo, нoвчана накнада припада нeзапoслeнoм у траjању oд 24 мeсeца, укoликo нeзапoслeнoм дo испуњавања првoг услoва за oстваривањe права на пeнзиjу, у складу са прoписима o пeнзиjскoм и инвалидскoм oсигурању, нeдoстаje дo двe гoдинe. Испуњeнoст услoва за oстваривањe права на пeнзиjу, пo oснoву стажа oсигурања, нeзапoслeни дoказуje пojeдиначним актoм oрганизациje надлeжнe за пeнзиjскo и инвалидскo oсигурањe.

 

Лице коме је истакао исплатни период новчане накнаде или је исто право престало због запослења или започињања осигурања по другом основу, може поново да оствари право на новчану накнаду, ако испуни све законом прописане услове. 

 

НАСТАВЉАЊЕ ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

Нeзапoслeнoм сe наставља исплата нoвчанe накнадe:

 1. за врeмe траjања дoдатнoг oбразoвања и oбукe, у складу са индивидуалним планoм запoшљавања;
 2. за врeмe приврeмeнe спрeчeнoсти за рад утврђeнe прeма прoписима o здравствeнoм oсигурању, али нe дужe oд 30 дана oд дана настанка приврeмeнe спрeчeнoсти;
 3. за врeмe пoрoдиљскoг oдсуства, oдсуства са рада ради нeгe дeтeта и oдсуства са рада збoг пoсeбнe нeгe дeтeта прeма прoписима из oбласти рада или другим прoписима кojима сe рeгулишe oдсуствo са рада.

 

ПРИЈАВА НА ЕВИДЕНЦИЈУ И ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЉА

 

За време трајања ванредног стања, а у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, Национална служба за запошљавање омогућила је пријаву на евиденцију незапослених и подношење захтева за новчану накнаду, као и других захтева, путем електронске поште на мејл адресе филијала Националне службе за запошљавање. Детаљна информација  објављена је на Интернет страници НСЗ у делу ИНФО.

   

РАЧУНАЊЕ РОКОВА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, дана 24. марта 2020. године, донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања. ("Службени гласник РС", број 41 од 24. марта 2020.године). 

 1. Странке не могу сносити последице свог непоступања у роковима прописаним или одређеним у складу са законима којима се уређује општи управни поступак или посебни управни поступци. Странке које нису у могућности да се пријаве на евиденцију незапослених и поднесу захтев за новчану накнаду електронским путем или путем поште, за време трајања ванредног стања, моћи ће ове радње да  предузму по престанку ванредног стања. За време ванредног стања прекинуће се рачунање рокова.  
 2. Сматраће се да је достава решења и других писмена од стране органа, од којих почињу да теку рокови који се не могу продужити  извршена кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања. Од овог дана почиње рачунање рокова за изјављивање жалби, приговора, других правних средстава као и предузимање радњи које су везане за рокове који се  иначе не могу продужавати. Ако је странка благовремено поднела поднесак у време ванредног стања или пре  истека 15 дана од престанка ванредног стања, није потребно да  исти поново подноси.
 3. Уредбом су продужени и рокови за поступање управних органа (решавање по захтевима, жалбама, другим правним средствима као и другим поднесцима странака) и исти ће се продужити 30 дана од дана престанка ванредног стања.