Aa

Aa

Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане помоћи

Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане помоћи

Читај ми

На основу члана 80. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

 

docПреузмите документ62 KB

Влада доноси:

У Р Е Д Б У
О МЕРАМА СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Садржина уредбе

Члан 1.

Овом уредбом прописују се мере социјалне укључености.

Мере социјалне укључености

Члан 2.

Мере социјалне укључености су активности које омогућавају превазилажење неповољне социјалне ситуације корисника новчане социјалне помоћи који је способан за рад (у даљем тексту: корисник), у смислу прописа о раду, прописа о запошљавању, прописа о пензијском и инвалидском осигурању, прописа који уређују образовање, прописа који уређују здравствену заштиту и прописа о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и којима се обезбеђује његова социјална укљученост.
Видови активације су:
1) образовање укључивањем корисника у одређени образовни ниво (формално образовање),
2) стицање знања и вештина путем организовања обука, курсева и сл. (неформално образовање),
3) запошљавање,
4) лечење,
5) друштвенокористан рад, односно рад у локалној заједници.

Центар за социјални рад и носиоци активности социјалне укључености

Члан 3.

Центар за социјални рад (у даљем тексту: центар) као установа социјалне заштите која одлучује о праву на новчану социјалну помоћ и који води службену евиденцију корисника закључује протокол о сарадњи са носиоцима појединих активности из члана 2. став 2. ове уредбе ради спровођења мера социјалне укључености, у складу са законом.
Носиоци појединих активности из члана 2. став 2. ове уредбе су: образовна установа, организација надлежна за послове запошљавања, здравствена установа, јединица локалне самоуправе и други органи или организације у тим областима (у даљем тексту: носиоци појединих активности).


Центар и носиоци појединих активности протоколом о сарадњи утврђују начин сарадње у спровођењу мера социјалне укључености корисника које се обављају у оквиру њихове надлежности и предузимају активности ради њихове успешне реализације.

Активности и обавезе центара

Члан 4.

Центар:
1) са корисником закључује споразум о активном превазилажењу његове неповољне социјалне ситуације који садржи активности и обавезе корисника, као и могућност умањења и престанка права на новчану социјалну помоћ у случају неоправданог неизвршавања обавеза из споразума (у даљем тексту: индивидуални план активације), у складу са законом,
2) упућује корисника упутом код носиоца појединих активности,
3) редовно комуницира са запосленим код носиоца појединих активности који је задужен за непосредан рад са корисником,
4) прати остваривање планираних активности.


Сарадње центра и носилаца појединих активности

Члан 5.

Центар, у односу на сагледане потребе и потенцијале корисника, упутом корисника упућује код носиоца појединих активности.
Упут се израђује у два примерка који се достављају носиоцу појединих активности, од којих се један доставља службеним путем, а други предаје корисник лично.
Упут садржи назив и седиште носиоца појединих активности мера социјалне укључености код кога се корисник упућује, податке о кориснику, процену степена мотивације, постојање посебних захтева у погледу радног места и разлога уз сагласност корисника, сагласност корисника за достављање његових података носиоцу појединих активности, потпис корисника, потпис стручног радника центра одговорног за спровођење мера социјалне укључености, потпис директора, односно овлашћеног лица и печат.
Образац упута за спровођење мера социјалне укључености, одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Носилац појединих активности у року од 15 дана од дана пријема упута обавештава надлежни центар о чињеници да ли се корисник пријавио, а у року од 30 дана о планираним мерама и активностима у даљем раду са корисником.

Мере и поједине активности којима се обезбеђује социјална укљученост
корисника у области образовања

Члан 6.

Ради укључивање корисника у образовни процес, у складу са његовим потребама и потенцијалима, установа образовања и васпитања, односно друга организација, овлашћени организатор образовања одраслих, врши поједине активности којима се обезбеђује социјална укљученост корисника у области образовања, и то:
1) евидентира корисника на основу упута центра,
2) обавештава центар о чињеници да ли се корисник пријавио и које су планиране активности у даљем раду са корисником,
3) сагледава могућности за најефикасније укључивање корисника у систем редовног образовања или образовања одраслих, ради стицања одговарајућег нивоа образовања у циљу повећања могућности за запошљавање,
4) редовно комуницира са центром,
5) води евиденцију о корисницима, предузетим мерама социјалне укључености и постигнутим резултатима,
6) друге активности у области образовања које за циљ имају социјалну укљученост корисника.

Мере и поједине активности којима се обезбеђује социјална укљученост
корисника у области запошљавања

Члан 7.

Ради укључивања корисника у мере активне политике запошљавања, и то: посредовање у запошљавању, професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере, субвенције за запошљавање, подршку самозапошљавању, додатно образовање и обуку, јавне радове, мере усмерене ка запошљавању особа са инвалидитетом, подстицање запошљавања на територији јединица локалне самоуправе, запошљавање у социјалном предузећу и друге мере утврђене прописима о доприносима за обавезно социјално осигурање, подстицању запошљавања и другим прописима, организација надлежна за послове запошљавања врши поједине активности којима се обезбеђује социјална укљученост корисника у области запошљавања, и то:
1) евидентира корисника на основу упута центра,
2) обавештава центар о чињеници да ли се корисник пријавио и које су планиране активности у даљем раду са корисником,
3) обавља индивидуални разговор са корисником, ради информисања о правима и обавезама незапослених лица и могућностима запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања и другим релевантним чињеницама,
4) врши процену запошљивости корисника у складу са упутством којим су уређени услови за укључивање незапосленог у мере активне политике запошљавања,
5) опредељује мере активне политике запошљавања у складу са извршеном проценом запошљивости и утврђеним потребама корисника, односно упућује га на процену радне способности и мере и активности професионалне рехабилитације,
6) укључује корисника у мере активне политике запошљавања у складу са договореним индивидуалним планом запошљавања,
7) редовно комуницира са стручним радником центра,
8) друге активности које за циљ имају активацију – обука за активно тражење посла, клуб за тражење посла, тренинг самоефикасности и др. у области запошљавања ради овладавања техникама активног тражења посла.


Мере и поједине активности у области здравља којима се доприноси социјалној укључености корисника

Члан 8.

Ради пружања здравствене заштите корисника, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са законом којим се уређује област здравственог осигурања, надлежна здравствена установа, односно дом здравља у месту пребивалишта корисника врши поједине активности, и то:
1) евидентира корисника код изабраног лекара на основу обавештења центра,
2) обавештава центар о чињеници да ли се корисник пријавио,
3) издаје доказ о привременој спречености за рад и упозорава корисника о обавези поновне пријаве центру у одговарајућем року,
4) редовно комуницира са стручним радником центра,
5) друге активности у области здравља које доприносе социјалној укључености корисника.

Мере и поједине активности којима се обезбеђује социјална укљученост корисника у областима из надлежности јединице локалне самоуправе

Члан 9.

Ради обезбеђивања социјалне укључености корисника надлежни орган јединице локалне самоуправе, у оквиру своје надлежности, спроводи мере и поједине активности, и то:
1) евидентира корисника на основу упута центра,
2) обавештава центар о чињеници да ли се корисник пријавио и које су планиране активности у раду са корисником,
3) организује друштвенокорисни рад, волонтирање, јавне радове, запошљавање корисника, решава привремено или трајно проблеме становања корисника и чланова његове породице,
4) редовно комуницира са стручним радником центра,
5) води евиденције о корисницима, предузетим мерама социјалне укључености и постигнутим резултатима и обавља друге активности из надлежности јединице локалне самоуправе са циљем успешне реализације појединих мера социјалне укључености.

Мере и поједине активности којима се обезбеђује
социјална укљученост у другим областима

Члан 10.

Центар, у складу са проценом потенцијала и потреба корисника самостално или у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе и носиоцима појединих активности, може закључити протокол о сарадњи и са другим субјектима који у оквиру својих надлежности могу да допринесу социјалној укључености корисника (нпр. Црвени крст, агенција за запошљавање, привредно друштво, предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, удружења и др.).

Стручни тим

Члан 11.

Центар и носиоци појединих активности формирају стручни тим, у складу са закљученим протоколом.
Стручни тим, који чине стручни радник центра и запослени код носилаца појединих активности задужени за непосредан рад са корисником, у сарадњи са корисником, на основу процењених потреба, врши коначан одабир расположивих мера социјалне укључености у складу са индивидуалним планом активације.
Стручни тим прати спровођење и реализацију мера социјалне укључености корисника и у зависности од постигнутих резултата може центру предложити измену индивидуалног плана активације корисника.

Ступање на снагу

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.


05 Број: 661-11987/2014
У Београду, 15. октобра 2014. године

В Л А Д А


ПРЕДСЕДНИК


Александар Вучић