Улоге и надлежности у поступку усвојења

Улоге и надлежности у поступку усвојења

Улоге и надлежности у поступку усвојења

Читај ми

Поводом извештавања већег броја електронских и писаних медија у вези са случајем хапшења стручњака органа старатељства центара за социјални рад града Врања и општине Бујановац, због евентуално учињених кривичних дела примања мита и злоупотребе службеног положаја у предмету усвојења малолетног детета, желимо да јавност упознамо са садржајем и поступком реализације овог формално правног и стручног поступка, улогама и надлежностима органа који су инволвирани у његову реализацију.


• Општу подобност потенцијалних усвојитеља по њиховом захтеву утврђује центар за социјални рад – орган старатељства према месту пребивалишта подносиоца захтева. Садржај поступка је строго утврђен одредбама Породичног закона и подобност се доказује јавним исправама као и проценама стручњака органа старатељства и то психолога, педагога, социјалног радника, правника и посебном проценом лекара. Пре утврђивања опште подобности потенцијални усвојитељи су дужни проћи и посебну припрему у којој разјашњавају сопствене мотиве одлуке и упознају се са разним аспектима усвојења и специфичним потребама детета. Након окончаног поступка припреме и других стручних доказних радњи надлежни органи старатељства-центар за социјални рад списе предмета са својом одлуком доставља министарству надлежном за породичну заштиту ради уписа у Јединствени лични регистар потенцијалних усвојитеља који поседују општу подобност. Пре уписа у Јединствени лични регистар тим министарства врши преглед комплетне документације досијеа потенцијалних усвојитеља и уколико је  испоштована законом прописана процедура потенцијалне усвојитеље уписује у регистар.


• Општу подобност детета за усвојење утврђује центар за социјални рад – орган старатељства према месту пребивалишта детета, односно он утврђује да ли се ради о детету које је трајно лишено родитељског и породичног старања као и да је усвојење најподобнији облик даље заштите детета, а све у складу са одредбама Породичног закона. У овом поступку обавезно се формира тим стручњака органа старатељства у саставу: социјални радник, правник, психолог и педагог. Након утврђивања опште подобности детета за усвојење орган старатељства списе предмета доставља министарству надлежном за породичну заштиту, ради уписа у Јединствени лични регистар потенцијалних усвојника. На основу документације досијеа тим министарства врши контролу да ли су испуњени сви законом прописани услови да се код конкретног детета може применити институт усвојења.


• По упису детета у Јединствени лични регистар усвојења центру за социјални рад-органу старатељства који је надлежан за дете, односно који је утврдио општу подобност детета за усвојење доставља се листа из Јединственог личног регистра потенцијалних усвојитеља, као и цео Јединствени лични регистар, са којим може руковати само овлашћено лице, ради избора потенцијалних усвојитеља за конкретно дете. За избор конкретних усвојитеља за конкретно дете искључиво је надлежан центар за социјални рад-орган старатељства, који је утврдио општу подобност детета за усвојење.


• По извршеном избору усвојитеља за конкретно дете, центар за социјални рад доноси одлуку, у складу са Породичним законом, о упућивању детета на прилагођавање у породицу усвојитеља, које може трајати најдуже до 6 месеци. Праћење прилагођавања врши, уколико су потенцијални усвојеник и усвојитељи са исте територије центар за социјални рад надлежан за ту територију. Уколико потенцијални изабрани усвојитељи живе на другој територији, праћење врши центар за социјални рад надлежан за ту територију и о току и садржају адаптационог периода писаним путем извештава центар за социјални рад надлежан за заснивање усвојења.


• По окончаном поступку адаптације, уколико је адаптација успешно реализована усвојење заснива центар за социјални рад –орган старатељства који је утврђивао општу подобност детета за усвојење и извршио избор усвојитеља за то дете. О заснованом усвојењу обавештава се министарство како би та чињеница била евидентирана у Јединственом личном регистру усвојења.

 

Министарство у оваквим и сличним случајевима увек врши надзор над радом по службеној дужности и није потребно да Заштитник грађана упућује иницијативу.